Statystyka

Mamy 4300 punktów ładowania. Będą zmiany przepisów

23 sierpnia 2022

Mamy 4300 punktów ładowania. Będą zmiany przepisów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra klimatu i środowiska trafiła zgłoszona przez posła Grzegorza Rusieckiego interpelacja w sprawie ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych (interpelacja nr 34751 [kliknij]). Odpowiedzi udzielił Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu. Podał, iż w Polsce wg stanu na 30 czerwca br. zarejestrowanych jest 4300 punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

- Plan miliona samochodów w 2025 roku jednak uległ widocznej zmianie i przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku zakłada, że "Nowym zjawiskiem będzie wzrost floty samochodów elektrycznych i hybrydowych, których liczba w roku 2030 może osiągnąć ponad 600 tys. sztuk”. Realizacja tego planu niewątpliwe nie będzie możliwa, jeżeli w najbliższym czasie w naszym kraju nie będą powstawać nowe, ogólnodostępne stacje ładowania samochodów - przypomniał Piotr Dziadzio. I pyta o ilość istniejących w kraju stacji ładowania oraz perspektywę ich budowy w latach 2022-2030. Poseł pyta także o planowane zmiany przepisów dotyczące budowy nowych stacji ładowania. - Jeżeli tak, to jakie to będą zmiany?

Stacje i punkty ładowania w Polsce. Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska podał następujące dane: - W Polsce funkcjonuje obecnie 2232 ogólnodostępnych stacji ładowania (stan na koniec czerwca 2022 r.), w ramach których działa ok. 4300 punktów ładowania. Znajdują się one głównie w dużych miastach, ale także przy trasach sieci drogowej TEN-T. Zgodnie z danymi zbieranymi i publikowanymi przez podmioty eksperckie, według stanu na koniec 2021 r. liczba stacji ładowania w podziale na województwa przedstawia się następująco: 1. Mazowieckie – 298 stacji (575 punktów) z czego 227 to stacje AC a 71 stacje DC 2. Śląskie – 235 stacji (480 punktów) – z czego 153 to stacje AC a 82 stacje DC 3. Pomorskie – 215 stacji (447 punktów) – z czego 154 to stacje AC a 61 stacje DC 4. Dolnośląskie – 198 stacji (385 punktów) – z czego 140 to stacje AC a 58 stacje DC 5. Małopolskie – 160 stacji (320 punktów) – z czego 101 to stacje AC a 59 stacje DC 6. Wielkopolskie – 139 stacji (268 punktów) – z czego 82 to stacje AC a 57 stacje DC 7. Zachodniopomorskie – 138 stacji (246 punktów) – z czego 117 to stacje AC a 21 stacje DC 8. Kujawsko-pomorskie – 134 stacji (271 punktów) – z czego 94 to stacje AC a 40 stacje DC 9. Warmińsko-mazurskie – 108 stacji (199 punktów) – z czego 97 to stacje AC a 11 stacje DC 10. Łódzkie – 77 stacji (158 punktów) – z czego 32 to stacje AC a 45 stacje DC 11. Podkarpackie – 52 stacji (105 punktów) – z czego 28 to stacje AC a 24 stacje DC 12. Opolskie – 48 stacji (88 punktów) – z czego 33 to stacje AC a 15 stacje DC 13. Lubuskie – 44 stacji (82 punktów) – z czego 24 to stacje AC a 20 stacje DC 14. Podlaskie – 36 stacji (71 punktów) – z czego 25 to stacje AC a 11 stacje DC 15. Lubelskie – 29 stacji (57 punktów) – z czego 20 to stacje AC a 9 stacje DC 16. Świętokrzyskie – 21 stacji (32 punktów) – z czego 18 to stacje AC, a 3 stacje DC Przy sieci TEN-T znajduje się obecnie 70 ogólnodostępnych stacji ładowania (201 punktów) zainstalowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych i prywatnych parkingach (dane z końca czerwca br.). Najwięcej w woj. dolnośląskim (11), za to w woj. łódzkim, pomorskim i kujawsko-pomorskim znajdują się najszybsze stacje ładowania – o mocy 350 kW (w każdym cztery). Zgodnie z danymi z grudnia 2021 r., 30% stacji ładowania w Polsce to szybkie stacje, tj. o mocy nie mniejszej niż 150 kW, jednakże najwięcej stacji, ponad 50% dysponuje mocą między 12 a 22 kW. Ministerstwo nie dysponuje dokładnymi danymi na temat mocy wszystkich stacji ładowania w Polsce, ani rodzaju ładowarek.

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Możliwe jest sprawdzenie stacji i punktów ładowania działających w Polsce w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, którą od 2018 r. na mocy art. 42 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022, poz. 1260) prowadzi Urząd Dozoru Technicznego, pod adresem: https://eipa.udt.gov.pl/. EIPA zawiera także informacje o mocy i rodzaju ładowarek na każdej stacji.

Plany inwestycji na lata 2022-2030. Ważna jest informacja o ilości stacji ładowania samochodów elektrycznych planowanych do utworzenia w poszczególnych latach 2022-2030. - Negocjowany obecnie projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) opublikowany jako jeden z projektów w ramach pakietu Fit for 55 w lipcu ubiegłego roku zakłada, że szybkie stacje ładowania dla pojazdów lekkich oraz ciężarowych wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych (sieć bazowa TENT) mają powstać co 60 km już w 2025 roku, a pięć lat później ma zostać wybudowana infrastruktura ładowania przy drogach zaliczanych do sieci kompleksowej TEN-T. Dodatkowo zgodnie z AFIR infrastruktura ładowania ma powstać w węzłach miejskich oraz na parkingach przystosowanych do postoju kierowców pojazdów ciężarowych. Sieć stacji przy sieci dróg TEN-T jest sukcesywnie rozbudowywana przez działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA wymaga w nowo realizowanych przetargach na dzierżawę MOP inwestycji w infrastrukturę ładowania na poziomie 1400 kW do 2025 roku. Pozwoli to na zapewnienie na wszystkich oddawanych do użytkowania MOP infrastruktury ładowania dużej mocy. Ponadto art. 32 ustawy o elektromobilności nakłada na Dyrektora GDDKiA obowiązek sporządzania planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego. Plan obejmuje stacje wzdłuż dróg sieci TEN-T, znajdujące się na MOP i musi być opracowywany nie rzadziej niż co pięć lat. Najnowszy plan został opracowany wcześniej niż po pięciu latach od poprzedniego – opublikowano go w kwietniu tego roku. Plan, poza stacjami ładowania i tankowania gazu ziemnego, objął także stacje tankowania wodoru. W opracowaniu ujęte zostało 386 MOP-ów, które znajdują się w zarządzie Dyrektora GDDKiA. Link do opracowania: https://www.gov.pl/web/gddkia/vi-plan-lokalizacji-ogolnodostepnychstacji-ladowania-stacji-gazu-ziemnego-oraz-punktow-tankowania-wodoru W programie NFOŚiGW, pn. Wsparcie dla infrastruktury ładowania i tankowania wodoru, zgodnie z danymi z końca lipca tego roku, złożono 59 wniosków o dofinansowanie na wybudowanie 252 innych niż ogólnodostępne stacji ładowania (798 punktów) o mocy równej lub mniejszej 22 kW, opiewających na kwotę 10 019 898 zł. W przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych złożono 130 wniosków, dotyczących stacji o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, łącznie na kwotę 195 802 749 zł. W ramach tej kategorii zostanie wybudowanych 1043 oraz przebudowanych 11 stacji ładowania (2471 punktów ładowania). Zostało również złożonych 16 wniosków na wybudowanie 833 i przebudowanie 229 stacji ładowania (2737 punktów ładowania) o mocy ładowania nie mniejszej niż 150 kW, na łączną kwotę 338 225 349 zł. Na dzień dzisiejszy, dofinansowania mają więc objąć łącznie ok. 5200 punktów ładownia na stacjach ogólnodostępnych. Będą to głównie nowe stacje ładowania, ale po części także zmodernizowane już funkcjonujące. Program przewiduje także dofinansowanie do stacji tankowania wodoru – złożonych zostało pięć wniosków na budowę 13 stacji, a kwota, na jaką opiewają, to 70 090 113 zł. Ogólnodostępne stacje ładowania stanowią inwestycje przedsiębiorców funkcjonujących na rynku elektromobilności. Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe podanie liczby punktów ładowania, które będą zainstalowane w konkretnych latach, ani konkretnych województwach czy podanie ich mocy i rodzaju. Jest to bowiem uzależnione od warunków rynkowych, decyzji inwestorów, popularności pojazdów elektrycznych itd.

Zmiany w przepisach. Wiceminister Piotr Dziadzio w swojej odpowiedzi na interpelację informuje: - Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są prace koncepcyjne w temacie zmian w przepisach dot. przyspieszenia procesu inwestycyjnego dla budowania nowych stacji ładowania. Planujemy zaproponować zmiany w następujących ustawach Prawo budowlane, o gospodarowaniu nieruchomościami, o drogach publicznych oraz o ochronie gruntów leśnych i rolnych, które będą miały na celu usprawnienie procedur związanych z inwestycją w stacje ładowania, a zwłaszcza procesu przyłączeniowego. Ponadto w MKiŚ trwają prace nad zmianą ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Zmiany w przepisach umożliwiające budowę przyłączy w krótszym czasie są jednym z głównych z postulatów w zakresie rozwoju elektromobilności. Jesteśmy w stałym dialogu z Polskim Towarzystwem Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych i innymi przedstawicielami branży, a także z przedstawicielami GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.

Podsumowuje: - Analizujemy wszystkie uwagi i propozycje zmian, jakie do nas docierają. Wypracowane przez nas rozwiązania, zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego, zostaną przekazane do uzgodnień i konsultacji publicznych w przewidzianym na to czasie. (jm)