Ekspert wyjaśnia

Nie mylmy driftu z „paleniem gumy”

23 sierpnia 2022

Nie mylmy driftu z „paleniem gumy”
Grupa IMAGE. Mariusz Wasiak. „Taryfikator mandatów. Poradnik kierowcy, policjanta, inspektora i strażnika” [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz, grafika - Grupa IMAGE)

Drift czyli technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poślizgu oraz nazwa sportu samochodowego, niestety przeniósł się także do ruchu drogowego. Tu wprowadzenie pojazdu w poślizg jest popularnie nazywane „paleniem gumy”, a jest „gumowym wandalizmem”. Tak popularny - szczególnie wśród młodych kierowców - na drogach publicznych, ale także poza nimi nie jest bezkarny. Od 1 stycznia 2022 r. stał się też zagrożony wysokim mandatem.

Eksperci precyzują: co do zasady, drift jest jazdą w poślizgu spowodowanym zwiększeniem prędkości w samochodzie tylnonapędowym, a już nie jest nim wchodzenie w poślizg przy użyciu hamulca ręcznego w samochodzie przednionapędowym. Jak drogie jest to popisywanie się na drogach publicznych, ale także poza nimi określa Kodeks wykroczeń: 1500 lub 2500 zł. Jednak to nie wszystko - kierowca, który podejmuje takie „ćwiczenia” może dostać mandat w wysokości 5000 zł – za brawurową jazdę, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, niszczenia nawierzchni drogi.

Ustawa z dnia 20 maja 2071 r. Kodeks wykroczeń (t.p. 1971.12.114; t.j. 2021.2008 z późn. zm.):

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 98. Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 99. § 1. Kto:

1) (uchylony)

2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,

4) (uchylony)

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2021.2484):

Lp. 299. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym - mandat 1500/3000 zł.

Pamiętajmy, iż od 17 września br. można dostać podwójny mandat bowiem wchodzi w życie następujący zapis ustawowy – Kodeks wykroczeń:

Art. 38. § 1. Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą.

§ 2. Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.” Wówczas też łatwo pojawi się mandat 5000 zł nawet za jedno wykroczenie.

Na zachowania - nieodpowiedzialne, niebezpieczne, bo stwarzające oczywiste zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - nie ma naszej akceptacji! Sugerujemy poćwiczyć na bezpiecznym torze, wyłączonym z ruchu drogowego, z profesjonalnie przygotowaną infrastrukturą. Będzie bezpieczniej, ale też taniej. (jm)