Legislacja

Jest luka prawna. Potrzebna nowelizacja art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących

23 sierpnia 2022

Jest luka prawna. Potrzebna nowelizacja art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Ustawie o kierujących pojazdami jest luka prawna. W art. 109 ust. 1b określono wymóg, który odnosi się do przepisu, a ten został uchylony i ostatecznie brak podstaw co oznacza, że dyspozycja nie może być zrealizowana. A jak ta sytuacja przekłada się na codzienność? Otóż nowi kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych nie dostają zaświadczeń umożliwiających kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Resort podjął działania.

Przywołajmy art. 109 ustawy o kierujących pojazdami - której to przepisy określają kwalifikacje osoby, która może kierować pojazdem uprzywilejowanym - a w nim ustęp 1b (cytat):

Art. 109. 1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1-4, potwierdzone przedstawionym:

1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

1a. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.

1b. W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:

1) zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający:

a) rodzajowi ukończonego kursu, oraz

b) zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;

2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

2a. Do zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawanego funkcjonariuszom i kierującym, o których mowa w art. 106 ust. 3, nie stosuje się ust. 2 pkt 1 lit. a.

3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6.

4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

4a. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.

4b. W stosunku do funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3, rozszerzenie zakresu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, następuje odpowiednio do przedstawionego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione. Przepisy ust. 1, 1a i 2-4b stosuje się odpowiednio.

5a. Inspektorom i ekspertom Biura Nadzoru Wewnętrznego zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.

6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.

Przywołajmy art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (cytat) [kliknij]:

Art. 32. 1. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

2. (uchylony)

I pytanie zasadnicze jak starosta – a on jest organem do wydania zezwolenia-zaświadczenia - może skutecznie żądać przedstawienia zaświadczenia, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej, wydanego przez podmiot, o którym mowa właśnie w tym art. 32 ust. 2? Zabrakło stosownej podstawy prawnej. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. uchyliła przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, które określały jaki to podmiot wydaje potrzebne zaświadczenia. Ostatecznie nowi kierowcy pojazdów OSP nie mają możliwości kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Jak się dowiadujemy z komunikatu Rzecznika Praw Obywatelskich [kliknij] (sprawą zainteresował się urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do ministra infrastruktury z sugestią rozważenia nowelizacji przepisów) rząd widzi tę lukę i znowelizuje przepis. Więcej wiceminister Andrzej Bittel poinformował o już podjętych działaniach zmierzających do nowelizacji przepisu art. 109 ust. 1b ustawy o kierujących pojazdami. (jm)

[kliknij]

[kliknij]