Statystyka

Statystyki mandatów karnych – informacja MS

5 marca 2021

Statystyki mandatów karnych – informacja MS
Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (fot. Jolanta Michasiewicz)

Grupa posłów skierowała do prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie poselskiego projektu ustawy zakładającego odebranie obywatelom możliwości odmowy przyjęcia mandatu (interpelacja nr 17913 [kliknij]). Resort sprawiedliwości odpowiadając zaprezentował statystyki przygotowane przez Komendę Główną Policji.

Pytania. Autorzy interpelacji nie uzasadniali swojego wystąpienia, ale zadali ważne pytania: Ile mandatów karnych wystawiono w Polsce w 2019 i 2020 roku? Proszę o przestawienie danych w rozbiciu na grupy wykroczeń (zgodnie z tytułami rozdziałów Kodeksu wykroczeń); W ilu przypadkach obywatele odmówili przyjęcia mandatu karnego w 2019 i 2020 roku? Proszę o przestawienie danych w rozbiciu na grupy wykroczeń (zgodnie z tytułami rozdziałów Kodeksu wykroczeń); W ilu przypadkach sąd orzekł zasadność uchylenia mandatu w postępowaniu odwoławczym? Proszę o dane za rok 2019 i 2020. Proszę o przestawienie danych w rozbiciu na grupy wykroczeń (zgodnie z tytułami rozdziałów Kodeksu wykroczeń); Jakiej wysokości wpływy do budżetu państwa odnotowano w 2019 i 2020 roku z tytułu mandatów karnych? Proszę o przestawienie danych w rozbiciu na grupy wykroczeń (zgodnie z tytułami rozdziałów Kodeksu wykroczeń).

Statystyki mandatów karnych. Odpowiedzi udzielił resort sprawiedliwości, a w jego imieniu podsekretarz stanu Marcin Romanowski [kliknij]. Obszernie wyjaśniał procedury pozyskiwania statystyk i tu także w kwestii mandatów karnych: - Wykonując obowiązki dotyczące organizowania, koordynowania, nadzorowania i realizowania zadań z zakresu statystyki publicznej Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane statystyczne na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości za pośrednictwem różnych systemów i narzędzi, w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. Głównym źródłem danych są sprawozdania statystyczne wypełniane przez pracowników sądów powszechnych w cyklach półrocznych i rocznych w sposób narastający, kumulatywnie poprzez system informatyczny dedykowany dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej. Sprawozdania statystyczne podzielone są według dziedzin prawa i instancyjności. Sprawy dotyczące wykroczeń zbierane są za pośrednictwem sprawozdania MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych W odniesieniu do sprawozdań MS-S5 sprawy o wykroczenia rozpoznawane w sądach rejonowych są ewidencjonowane w repertorium „W” lub wykazie „Ko”, który przeznaczony jest dla pism i czynności sądowych w sprawach o wykroczenia, niepodlegających wpisaniu do repertorium „W” ani do innych urządzeń ewidencyjnych. W ramach wykazu Ko w sprawozdaniach MS-S5 wyodrębniono również sprawy o uchylenie mandatu.

Przechodząc do szczegółów, a meritum interpelacji M. Romanowski informuje, że podniesione kwestie w głównej mierze dotyczą danych statystycznych znajdujących się we właściwości Komendy Głównej Policji. I właśnie tak pozyskiwane informacje nt. mandatów karnych zaprezentował:

Jak informuje KGP: - Dane przedstawione w powyższej tabeli dotyczą przypadków, w których policjanci ruchu drogowego sporządzili stosowną dokumentację, na podstawie której prowadzone były dalsze postępowania (w sprawach o wykroczenia, przestępstwa, odmowy przyjęcia MK). Dane te zawierają również wnioski o ukaranie skierowane do sądu w związku z odmową przyjęcia MK, ale nie dysponujemy precyzyjną informacją.

Posłowie mają prawo prosić o uzupełnienie udzielanej odpowiedzi na interpelację, czy skorzystają z tego prawa? (jm)