Ekspert wyjaśnia

Andragogika dla instruktora nauki jazdy

10 października 2010

Pytanie: Andragogika, czym może być dla instruktorów nauki jazdy?

Odpowiedź: Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. Jest nauką społeczną, humanistyczną oraz o wychowaniu.

Zadania andragogiki dotyczą:

1. Sposobów organizacji, prawidłowości przebiegu i wyników procesów (kształcenie, samokształcenie, wychowanie i samowychowanie) edukacyjnych ludzi dorosłych,

2. Wykrywania związków i zależności między procesami edukacyjnymi, czyli procesami kształcenia, samokształcenia, wychowania i samowychowania, oraz określenia i eliminowania zjawisk niepożądanych dla rozwoju osobowości człowieka dorosłego,

3. Dostarczania wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości edukacyjnej w formie pewnych wartości i norm,

4. Ustalenia celów i zasad edukacji dorosłych w ścisłych zależnościach z rozwojem społeczno - ekonomicznym kraju. Wytyczenia metod realizacji celów edukacji i określenia ich skuteczności w praktyce, wskazywania sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych oraz opracowania założeń organizacyjnych dla edukacji dorosłych,

5. Wspierania aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych oraz stwarzania im warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości.

Pytanie: Czy osoby dorosłe są w stanie uczyć się efektywnie?

Odpowiedź: Odpowiedź twierdząca na te pytania jest podstawą tworzenia systemów rozwoju kompetencji. Z jednej strony dobrze wykształcone kadry instruktorów OSK stanowią najważniejszą część zasobów firmy. Ludzie, nazywani zasobami, tworzą, zarządzają i lepiej wykorzystują inne zasoby. Z drugiej zaś strony praca zawodowa zajmuje znaczące miejsce w życiu ludzi dorosłych, tym bardziej znaczące, im bardziej jest to praca wyżej kwalifikowana, wymagająca wyższego poziomu wykształcenia i kompetencji. Rozwój zawodowy i kariery są powszechnie uznawane za pozytywne wartości. Podnoszenie poziomu wiedzy, zdobywanie nowych kompetencji jest cenionym sposobem zdobywania prestiżu.

Dodatkowo, wiedza z zakresu andragogiki pozwala instruktorowi w świadomym, systematycznym i racjonalnym:

1. Planowaniu i organizowaniu zajęć teoretycznych i praktycznych,

2. Stwarzaniu warunków sprzyjających nabywaniu zawartych w programie kursu wiadomości, umiejętności i nawyków,

3. Przekazywaniu gotowych wiadomości i wzorów umiejętności motorycznych orazzachowań i postaw charakteryzującychbezpiecznego kierowcę,

4. Kontrolowaniu przyswojenia przez kursantów wiadomości, umiejętności i nawyków oraz postaw niezbędnych do bycia odpowiedzialnym kierowcą,

5. Podejmowaniu ewentualnych działań w przypadku niewystarczającego opanowania wiadomości, umiejętności i nawyków przez kursantów, pozwalających im bezpiecznie poruszać się po drodze.

Odpowiedzi udzieliła: Zuzanna Wiśniewska, psycholog

Więcej informacji na ten temat oraz sporo praktycznych wskazówek otrzymasz

biorąc udział w szkoleniu "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”