Ekspert wyjaśnia

Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy?

16 sierpnia 2009

Pytanie: Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Odpowiedź: Instruktorem może być osoba z co najmniej wykształceniem średnim, która przez 3 lata kierowała pojazdami rodzaju objętego szkoleniem, ponadto przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych, ukończyła kurs kwalifikacyjny i zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Instruktor nie może być karany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, musi natomiast być wpisany do ewidencji instruktorów.

Wpis do ewidencji instruktorów: Ewidencję prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora. Starosta wydaje legitymację instruktora. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów, nadaje jej numer uprawnień (sześć lub siedem znaków, pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu, a pozostałe cztery to numer porządkowy w ewidencji) oraz zawiadamia o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu. W przypadku wpisu do ewidencji instruktora mającego uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B, C lub D - starosta wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy A1, B1, C1 lub D1; C+E lub D+E - wpisuje także uprawnienia w zakresie prawa jazdy B+E, C1 + E lub D1+E; B+E lub C+E lub D+E - wpisuje także uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T.

Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminu badania lekarskiego. Ważność legitymacji ogranicza data kolejnego badania lekarskiego. Przy przedłużaniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy starosta sprawdza, czy ten poddał się badaniu psychologicznemu. Każdy instruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim oraz badaniom psychologicznym. W przypadku badania lekarskiego należy się jemu poddać co 5 lat (w wieku do 55 lat), co 2 lata (od 55 do 65 lat) oraz corocznie (powyżej 65. roku życia). Natomiast badaniu psychologicznemu instruktor powinien poddawać się co 5 lat do ukończenia 65. roku życia, a po osiągnięciu tego wieku - corocznie. Instruktor obowiązany jest mieć przy sobie legitymację instruktorską i okazywać ją na żądanie (policja, straż gminna/miejska, straż leśna, funkcjonariusz straży parku narodowego oraz osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora ITD).

Ponadto instruktor musi złożyć pracodawcy oświadczenie na piśmie o tym, czy wykonuje pracę w innym miejscu z ewentualnym podaniem informacji o liczbie godzin pracy w ciągu doby. Musi też pamiętać o ograniczeniach czasowych dotyczących jego pracy. Łączny czas pracy (wliczając to także czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy) nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby, a łączny zajęć praktycznych prowadzonych w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin (do tego czasu nie wlicza się przerw między zajęciami).