Ekspert wyjaśnia

Czy „zielona karta” obowiązuje?

13 maja 2007

Pytanie: Czy tzw. zielona karta nadal obowiązuje?

Odpowiedź: Od 1 maja 2004 roku bez dodatkowych formalności i opłat na ubezpieczenie, tzw. zielonej karty, będziemy mogli podróżować samochodem po wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Sam fakt zarejestrowania pojazdu, posiadania tablic i dowodu rejestracyjnego, zgodnie z prawem wspólnotowym świadczy o posiadaniu ważnej polisy ubezpieczenia. Przepis ten będzie dotyczył również polskich kierowców poruszających się po krajach Unii. Domniemanie posiadania ubezpieczenia na podstawie tylko dowodu rejestracyjnego i tablic pojazdu wynika z I dyrektywy ubezpieczeniowej. Zgodnie z jej przepisami właściwe organy państw członkowskich (np. policja, straż graniczna) nie mogą sprawdzić naszych dokumentów ani przy wjeździe, ani w trakcie poruszania się po terenie Wspólnoty Europejskiej. Jest to możliwe, gdy dojdzie do wypadku lub zgodnie z miejscowym prawem organy te mają uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie można wykluczyć, że na początku będzie dochodziło do incydentów z polskimi polisami - mówi Mariusz W. Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. - Jednak mogą one być wyłącznie wynikiem niewiedzy i będą występować jednostkowo. Należy pamiętać, że prawo Unii nie przewiduje ujednoliconych formularzy ubezpieczenia OC. Sporządzenie ich w języku polskim jako jednym z języków obowiązujących we Wspólnocie po 1 maja powinno być traktowane tak samo jak sporządzenie ich po hiszpańsku czy niemiecku. Poza tym funkcjonariusz sprawdzający takie dokumenty i tak nie będzie w stanie określić ich autentyczności na miejscu kolizji. Aby pomóc kierowcom poruszającym się po państwach Unii, uruchamiamy od 1 maja punkt informacyjny, do którego będzie można zgłaszać wszelkie incydenty i nieporozumienia z unijnymi służbami granicznymi i policją. Biuro będzie podejmowało w takich przypadkach interwencje. Dopiero w trakcie likwidacji szkody Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych i odpowiadające mu instytucje ubezpieczeniowe w poszczególnych państwach członkowskich zweryfikują ważność polisy. Gdyby posiadacz pojazdu nie posiadał ważnego ubezpieczenia, PBUK pokryje kwotę odszkodowania, po czym skieruje do niego żądanie zwrotu wypłaconej sumy. W UE nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, ale kierowcy wybierający się w podróż powinni zabrać go ze sobą. W razie wypadku należy pamiętać, aby wymienić wszystkie informacje dotyczące kierującego, samochodu i ubezpieczyciela, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC. Pomocny może okazać się formularz jednolitego oświadczenia o okolicznościach zdarzenia drogowego przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Zmiany będą dotyczyły również krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie obejmował terytorium państw, które podpisały jednolite porozumienie między biurami narodowymi, tzw. regulamin wewnętrzny, czyli nie tylko krajów członkowskich Unii Europejskiej, lecz także Słowenii, Chorwacji, Szwajcarii i Islandii. Oznacza to również, że obywatele innych państw, których biura narodowe podpisały porozumienie, będą mogli wjechać na terytorium Polski i poruszać się w naszym kraju bez konieczności zawierania na granicy umów ubezpieczenia OC. W razie wypadku na terytorium innego państwa stosuje się obowiązujące w nim prawo zarówno w zakresie obowiązujących tam przepisów drogowych (np. brak obowiązku wzywania policji do zdarzeń o mniejszym znaczeniu), jak i ubezpieczeniowych. Zwłaszcza te ostatnie mają ogromne znaczenie. Górna granica odszkodowania, jakie powinien wypłacić zakład ubezpieczeń, jest uzależniona od wysokości sumy gwarancyjnej. Jeśli do wypadku dojdzie na terytorium innego kraju, będą stosowane sumy gwarancyjne określone w prawie tego państwa, jednak nie niższe niż w Polsce. Z praktyki wynika, że sumy gwarancji ubezpieczeniowych obowiązujące w krajach członkowskich są znacznie wyższe niż w Polsce.

Terytoria, po których można podróżować tylko z polisą OC: * Austria * Belgia * Chorwacja * Cypr * Czechy * Dania * Estonia * Finlandia * Francja * Grecja * Hiszpania * Holandia * Irlandia * Islandia * Litwa * Luksemburg * Łotwa * Malta * Niemcy * Norwegia * Portugalia * Słowacja * Słowenia * Szwajcaria * Szwecja * Węgry * Wielka Brytania * Włochy * Channel Islands, Gibraltar i wyspa Man * Liechtenstein * wyspy Faroe * Monako * San Marino

Kraje, w których nadal obowiązuje zielona karta: * Albania * Andora * Białoruś * Bośnia i Hercegowina * Bułgaria * Iran * Izrael * Macedonia * Maroko * Mołdawia * Rumunia * Serbia i Czarnogóra * Tunezja * Turcja * Ukraina