Ekspert wyjaśnia

Egzaminator-instruktor uczestniczy w warsztatach

15 marca 2015

ef6043236bba9a8536cf5ea1fba6f6b0402a1da9

(515-48)

Pytanie:Czy marszałek województwa ma podstawy do skreślenia z ewidencji egzaminatorów egzaminatora posiadającego jednocześnie uprawnienia instruktora, jeżeli ten w poprzednim roku uczestniczył w dwudniowych warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów?

Odpowiedź: Nie, nie ma podstaw. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji instruktorów, w przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego (sprecyzowanych w art. 62 ust. 3 ustawy). Przepis ten wskazuje, że dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego corocznie organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla organizatorów, według programu zatwierdzonego przez marszałka województwa. Art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy nakłada na egzaminatora obowiązek uczestniczenia w tych warsztatach. Sytuacja prawna egzaminatorów jest zatem inna niż instruktorów i wykładowców. W przypadku tych ostatnich ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zniosła ustawowy wymóg 3-dniowości szkolenia, co oznacza że program szkolenia może być zrealizowany w czasie krótszym (pisaliśmy już o tym na naszych łamach). Egzaminatorzy co do zasady nadal mają obowiązek uczestniczenia w kursie trzydniowym.

Wyjątek od tej zasady ustanawia art. 63a ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z tym przepisem w przypadku egzaminatora posiadającego uprawnienia instruktora lub wykładowcy obowiązek uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów (trzydniowych) uznaje się za spełniony także po dostarczeniu marszałkowi województwa zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów (art. 35 ust. 6 ustawy). Oznacza to ustawowe zrównanie warsztatów doskonalenia egzaminatorów z warsztatami doskonalenia instruktorów i wykładowców bez narzucania jakichkolwiek dodatkowych warunków na te ostatnie. Uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców zrealizowanych zgodnie ze standardem ustawowym zawsze zastępuje uczestnictwo w warsztatach dla egzaminatorów. Skoro, jak już wcześniej zostało wskazane, warsztaty dla instruktorów i wykładowców nie muszą być realizowane w ciągu trzech dni, to tym samym warsztaty zrealizowane w ciągu dwóch dni nie mogą być przesłanką do skreślenia z ewidencji egzaminatorów. Egzaminator wypełnił bowiem ciążący na nim obowiązek uczestnictwa w warsztatach na podstawie szczególnego uregulowania z art. 63a.

Z tego względu udzielono odpowiedzi jak na wstępie.