Ekspert wyjaśnia

Grzywna za niewskazanie osoby ze zdjęcia fotoradaru

31 stycznia 2011

Pytanie: Co grozi kierowcy za niewskazanie osoby ze zdjęcia z fotoradaru?

Odpowiedź: Kierowca ma obowiązek wskazania, komu powierzył pojazd i kto jest osobą na zdjęciu z fotoradaru. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu, na żądanie uprawnionego organu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Naruszenie tego obowiązku jest sankcjonowane przez art. 96 par. 3 kodeksuwykroczeń, który został wprowadzony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten stanowi, że karze grzywny podlega osoba, która wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyła pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Do tej zmiany kodeksu wykroczeń doprowadził brak jednolitości poglądów co do tego, w jaki sposób należy sankcjonować niewywiązanie się z obowiązku wskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania. Zarysowały się dwa przeciwstawne poglądy.

“Art. 96.§ 1.Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,

2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,

3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,

5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie” – artykuł 96 par. 3 obowiązuje z dniem 30 grudnia 2010 r. i tym samym – jak to pisze ekspert – kładzie kres sporom, z jakiego przepisu kwalifikować niewskazanie na żądanie organu osoby, której powierzony został pojazd do kierowania.

Odpowiedzi udzielił: Ryszard Stefański | ekspert prawa drogowego z Uczelni Łazarskiego w Warszawie