Ekspert wyjaśnia

Krzysztof Wójcik. Cudzoziemiec chce uzyskać prawo jazdy

13 października 2020

Krzysztof Wójcik. Cudzoziemiec chce uzyskać prawo jazdy
Krzysztof Wójcik, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „U EGZAMINATORÓW” z siedzibą w Warszawie, instruktor, egzaminator (fot. ze zbiorów Autora)

Pytanie: Na jakich zasadach obcokrajowiec może odbyć w Polsce kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców i następnie zdać egzamin? Jakie dokumenty musi złożyć?

Odpowiada Krzysztof Wójcik (instruktor, egzaminator, współwłaściciel OSK): Aby odbyć w Polsce kurs prawa jazdy, a następnie przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, obcokrajowiec powinien wpierw otrzymać wygenerowany profil kandydata na kierowcę. W tym przypadku, aby właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd mógł utworzyć PKK cudzoziemcowi, musi on złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, a w nim m.in. oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących miejsca zamieszkania w Polsce.

Obcokrajowiec dołącza ponadto do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Polski, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie prawa jazdy cudzoziemiec składa orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, aktualną fotografię, a w przypadku osoby niepełnoletniej, także zgodę rodzica/opiekuna.

Realną trudność dla egzaminowanych cudzoziemców stanowić może wybór języków, w jakich dostępny jest test egzaminacyjny. Egzamin teoretyczny bowiem można rozwiązywać tylko w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Odpowiedzi udzielił Krzysztof Wójcik, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „U EGZAMINATORÓW” z siedzibą w Warszawie, instruktor, egzaminator