Legislacja

Projekt ustawowej regulacji obowiązku zakrywania nosa i ust

14 października 2020

Projekt ustawowej regulacji obowiązku zakrywania nosa i ust
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [kliknij]

W dniu wczorajszym grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Akt dotyczy ustawowego uregulowania dotyczącego obowiązku wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, obowiązku zakrywania przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - jak to odnotowano.

Do przywołanej powyżej ustawy zaproponowano m.inn. wprowadzenie przepisów w brzmieniu: - Art. 46bb. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, obowiązek zakrywania przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa: 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób.

O potrzebie i celu uchwalenia takiej ustawy nie ma wątpliwości. Nowelizacja rozstrzygnie wątpliwości co do obowiązku prawnego zakrywania ust i nosa co zapisano w aktach niższej rangi czyli rozporządzeniach. - Aktualnie obowiązująca delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia wykonawczego jest ogólna i niestety osoby publiczne oraz uznawane przez część społeczeństwa autorytety podważają legalność takich rozwiązań. Coraz więcej osób podnosi, że noszenie maseczek nie jest obowiązkowe, co stwarza zagrożenie epidemiologiczne dla wielu osób – czytamy w uzasadnieniu. - Podstawowy i łatwy do zastosowania nakaz zasłaniania ust i nosa powinien być egzekwowany precyzyjnie i stanowczo, w związku z tym wymagana jest odpowiednia ingerencja ustawodawcy – konkludują posłowie.

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Zdzisław Wolski. Zgodnie z obowiązującymi procedurami tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. (jm)

Słowa kluczowe koronawirus