Ekspert wyjaśnia

Krzysztof Wójcik: Kryterium wieku minimalnego kandydata

6 lutego 2013

Pytanie:Droga redakcjo, powstał duży problem z kategorią C osoby, które zdały teorię przed 19 stycznia nie mogą podejść do egzaminu praktycznego bo nie mają wieku 21 lat, który wymagany jest po wejściu w życie nowej ustawy. Czy one mają czekać prawie trzy lata by zdać egzamin? Czy są jednak przepisy przejściowe na ten temat?

Odpowiedź:Witam.

90e418f3099a32b262dbda245b53f82f212e68a8(Fot.: PD@N 455-1)

Krzysztof Wojcik (fot.), ukończył pełne studia wyższe w Warszawskiej Szkole Zarządzania, uzyskując dyplom w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2010 roku absolwent studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów. Od 2011 roku egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

W dniu 19 stycznia 2013, po wejściu w życie nowych przepisów, powstał problem dla osób niespełniających kryterium wieku minimalnego w odniesieniu do danej kategorii. Na szczęście jednak istnieje możliwość, by z tej niekorzystnej sytuacji wyjść obronną ręką.

Podajmy cztery przykłady, gdzie pojawia się istotny problem:

1.osoba rozpoczęła kurs na kategorię C, C+E lub D przed zmianą przepisów, a zakończyła po zmianie. Jeżeli wg. ustawy “o kierujących pojazdami” nie spełnia kryterium wieku minimalnego dla danej kategorii - nie może być zapisana na egzamin państwowy;

2.osoba rozpoczęła i zakończyła kurs na kategorię C, C+E lub D przed zmianą przepisów, ale najbliższy wolny termin egzaminu państwowego był możliwy do ustalenia dopiero po 18 stycznia. Nie spełniając kryterium wieku minimalnego, osoba nie mogła zapisać się na egzamin;

3.osoba odbyła kurs kategorii C lub D na starych zasadach i do 18 stycznia zdała egzamin teoretyczny. Nie zaliczyła jednak części praktycznej. W przypadku, gdy termin kolejnego egzaminu praktycznego mógłby być wyznaczony dopiero po ww. dacie, a osoba nie spełnia kryterium wieku - nie mogła zostać zapisana na egzamin;

4.osoba odbyła kurs kategorii C, C+E lub D na starych zasadach, a pełny egzamin państwowy zaliczyła tuż przed wejściem w życie nowych przepisów. Jednak dokumenty z WORD do Starosty wpłynęły po 18 stycznia. Osoba taka nie spełniając kryterium wieku minimalnego, nie otrzyma uprawnień do kierowania.

Cóż zatem zrobić, gdy znajdziemy się w jednej z powyższych sytuacji?

Kryterium wieku minimalnego (dla kategorii C, C+E - 21 lat i D - 24 lata) można uniknąć poprzez wcześniejsze uczestnictwo w kursie zawodowym i uzyskanie kwalifikacji wstępnej. Niestety wiąże się to docelowo z koniecznością zaliczenia testów kwalifikacyjnych i oczywiście z dodatkowymi kosztami. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną, przyszły kierowca otrzyma potwierdzenie uzyskania odpowiedniej kwalifikacji.

Z takim dokumentem należy udać się do Starosty, a ten wygeneruje indywidualny numer profilu kandydata na kierowcę (PKK). Wśród elektronicznych danych w nim zawartych, w które będzie miał wgląd wybrany przez zainteresowaną osobę OSK czy WORD, zawarte będą informacje, iż kandydat spełnia wymagania, by ubiegać się odpowiedni rodzaj uprawnień. Umożliwi to wówczas zapis na kurs czy odpowiednio na egzamin państwowy.

Uczestnictwo w kursie kwalifikacji wstępnej - pełnej i zaliczenie testu kwalifikacyjnego, obniża wiek minimalny na kierowanie ciężarówką do 18 lat, a autobusem do 21.

W przypadku sytuacji opisanej w przykł. 4 - po spełnieniu kryterium zaliczenia pełnej kwalifikacji wstępnej - otrzymanie uprawnień do kierowania pojazdem, jest tylko kwestią formalności urzędowych.

Pozdrawiam, Krzysztof Wójcik

Egzaminator Nadzorujący WORD Warszawa

Odpowiedzi udzielił: Krzysztof Wójcik, egzaminator nadzorujący WORD Warszawa