Ekspert wyjaśnia

Kto może być doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Autor: "Rzeczpospolita" - "Pod kompetentnym nadzorem"

9 sierpnia 2005

Pytanie: Kto może być doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym?

Odpowiedź: Doradcą może być osoba, która: ukończyła 21 lat, ma wykształcenie wyższe, nie była karana za przestępstwo umyślnie, zdobyła świadectwo przeszkolenia (musi ukończyć kurs w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych i obowiązujących przepisów). Musi też zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Jest ono wydawane na 5 lat i może być przedłużone na kolejnych 5 lat. Jeżeli doradca przestał spełniać warunki wynikające z ustawy lub złamał przepisy, inspektor cofa zaświadczenie. Oznacza to zakaz pełnienia funkcji doradcy przez kolejne 3 lata. Jeżeli przedsiębiorca, zajmujący się przewozem towarów niebezpiecznych, nie wywiązuje się z obowiązku zatrudnienia doradcy, podlega karze grzywny.

Słowa kluczowe transport drogowy