Ekspert wyjaśnia

Polak jeździ pojazdem zarejestrowanym w innym kraju

Autor: "Gazeta Prawna"

9 sierpnia 2005

Pytanie: Czy obywatel Polski może poruszać się po kraju pojazdem zarejestrowanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Tak, ale pod warunkiem, iż jego nazwisko będzie umieszczone w wystawionym za granicą dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce określającej właściciela pojazdu, czyli będzie właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Jeżeli natomiast, nie jest zamieszczony w dowodzie rejestracyjnym wystawionym w państwie Unii Europejskiej, to poruszając się takim pojazdem po terytorium RP, musi udokumentować prawo do posiadania pojazdu, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby prowadzącej pojazd (Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.). Rozwiązaniem jest także możliwość złożenia przez współwłaściciela, obywatela RP, wniosku o rejestrację pojazdu w Polsce na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.) do organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Słowa kluczowe Unia Europejska