Ekspert wyjaśnia

Kto może kontrolować firmę spedycyjną?

7 października 2007

Pytanie: Kto może kontrolować firmę spedycyjną?

Odpowiedź: Kontrola prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego dotyczy przestrzegania przepisów krajowych i wspólnotowych, czyli m.in. przepisów ustaw: o transporcie drogowym, czasie pracy kierowców, przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, o odpadach itp. Przepisy ustawy o transporcie drogowym nakładają, począwszy od 1 lipca 2006 r., na spedytorów obowiązek posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji (art. 5 ust. 1 o transporcie drogowym). Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) przez pojęcie transport drogowy należy również rozumieć działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, czyli spedycję. Kontrole przedsiębiorców świadczących usługi spedycyjne w zakresie przestrzegania przez nie warunków określonych w ustawie o transporcie drogowym oraz warunków wynikających z samej licencji przeprowadza przede wszystkim organ, który udzielił licencji, czyli starosta. Natomiast kontrola prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego prowadzona zazwyczaj u spedytorów, którzy dysponują własnymi pojazdami, dotyczy ujmując to najogólniej: przestrzegania przepisów krajowych i wspólnotowych dotyczących przewozów drogowych, czyli m.in. przepisów ustaw: o transporcie drogowym, czasie pracy kierowców, przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, o odpadach itp. Ponadto warto zaznaczyć, że od 20 czerwca 2007 r. do ustawy o transporcie drogowym została dodana regulacja (art. 93 ust. 8), zgodnie z którą inspektor transportu drogowego może wszcząć postępowanie administracyjne także wobec podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem, a w szczególności wobec spedytora. Należy jednak pamiętać, że warunkiem takiego działania jest, aby okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazywały, że spedytor jako podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego. W wyniku kontroli w przedsiębiorstwie i przeprowadzonego postępowania administracyjnego, inspektor transportu drogowego może nałożyć na spedytora za stwierdzone naruszenia karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej. Wykaz naruszeń lub warunków wynikających z regulacji dotyczących przewozów drogowych oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy o transporcie drogowym. Dla przykładu za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych spedytor zapłaci karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. 3 tys. zł wynosi kara dla spedytora za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Odpowiedzi udzieliła:Renata Strachowska, dyrektor Biura Prawnego

 i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego