Ekspert wyjaśnia

Ważność badań lekarskich i psychologicznych

7 października 2007

Pytanie: Jestem kadrową w spółce przewozowej. Jeden z naszych pracowników jest kierowcą pojazdu uprzywilejowanego. Właśnie ukończył 60 lat. Ma ważne świadectwo kwalifikacji: do 7 października br. badania lekarskie; do 7 lipca 2030 r. - psychologiczne. Mamy mu wystawić od 8 października nowe zaświadczenie. Czy musi nam w tym celu dostarczyć następne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, czy tylko lekarskie. Kto i na jakiej podstawie powinien go wysłać na te badania? Co wtedy, gdy lekarz wystawi je kierowcy, który przekroczył 55 lat, na pięć lat? - pyta czytelnik “Rzeczpospolitej”.

Odpowiedź: To jakaś pomyłka, żadne badania psychologiczne nie zachowują ważności tak długo. Ponadto pracodawca musi wysyłać kierowcę mającego powyżej 55 lat na okresowe badania lekarskie i psychologiczne co dwa lata. I to niezależnie od tego, na jaki okres opiewa zaświadczenie medyczne. Błędne sporządzenie orzeczenia przez lekarza czy psychologa na pewno nie zwalania go z tego obowiązku. Specyficzne warunki, jakie musi spełniać kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku kierowcy, regulują ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 58, poz. 515 ze zm.). Zgodnie z nimi kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom lekarskim, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Szef musi wysyłać na okresowe badania lekarskie: co pięć lat -osoby do ukończenia 55 lat, co dwa lata -od 56 lat do 65 lat, co rok -powyżej 65 lat. Wzór orzeczenia lekarskiego zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami (DzU nr 2, poz. 15). Kandydaci do pracy na stanowisku kierowcy podlegają także badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Muszą je wykonywać: co pięć lat -osoby do ukończenia 55 lat, co dwa lata -od 56 lat do 65 lat, co rok -powyżej 65 lat. Koszty tych badań pokrywa pracodawca. Jest on również zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz zaświadczeń o ukończeniu kursów doszkalających, jeżeli są one wymagane.

Odpowiedzi udzieliła: Magdalena Rycak, współpracownik Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych, ABC Wolters Kluwer Polska