Ekspert wyjaśnia

Które kursy prawa jazdy będą zwolnione z VAT?

31 grudnia 2010

c2606d86ecadc64dab74fac0ca0e5474f7dd5dc4

(Fot.: PD@N 368-12)

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2011 r. kursy prawa jazdy będą zwolnione od podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Tak. Od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o VAT - potwierdziło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Usługi szkół nauki jazdy obecnie są zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, jako usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 80. 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Jak wyjaśnia MF, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla oceny, czy określone usługi będą zwolnione na podstawie tego przepisu od VAT konieczne jest zatem stwierdzenie:

1) czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

2) czy są to usługi prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Pytanie: Usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E mieszczą się co do zasady w usługach kształcenia zawodowego?

Odpowiedź: Również usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, należy uznać za kształcenie zawodowe.

Pytanie: A kat A?

Odpowiedź: Nie można natomiast za kształcenie zawodowe uznać co do zasady szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A. Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza, że spełniona zostaje przesłanka, że usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.