Ekspert wyjaśnia

Przesłanki do skreślenia instruktora lub ich brak

28 lipca 2013

Pytanie: Witam, Mam pytanie odnośnie zaświadczenia o niekaralności instruktora nauki jazdy. Jeżeli organ wezwał mnie do złożenia zaświadczenia w powyższym zakresie, a ja przedłożyłem im tylko oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, to czy w takim przypadku zachodziły przesłanki do wydania decyzji o wykreśleniu mnie z ewidencji instruktorów? tylko jeszcze doprecyzuję, że powyższe zachodziło w związku z aktualizacją ewidencji instruktorów, w związku z art. 130 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pozdrawiam

Odpowiedź: Organ ma prawo żądania w formie wezwania do przedłożenia wymaganych informacji dot. spełniania warunków i następnie w razie ich nieprzedłożenia w terminie miesiąca skreśla instruktora z ewidencji. Niemniej ustawa stanowi o udzieleniu informacji, a nie o sposobie ich udokumentowania, w szczególności poprzez wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego. W tym stanie rzeczy istnieją spore wątpliwości co do zgodności z prawem wydanej decyzji. Raczej nie dało by się jej obronić przed WSA (wojewódzkim sądem administracyjnym). Natomiast z rozstrzygnięciami SKO (samorządowych kolegiów odwoławczych) jest różnie. Dlatego czytelnik powinien wziąć pod uwagę praktyczny aspekt sprawy. Decyzja administracyjna jest wykonalna z chwilą gdy staje się ostateczna, tj. została wydana najpóźniej w wyniku rozpatrzenia odwołania przez SKO. Skarga do sądu nie wstrzymuje co do zasady jej wykonania. W razie błędnej decyzji SKO czytelnik straci uprawnienia, a odzyska je dopiero kilka lub kilkanaście miesięcy później po rozpatrzeniu sprawy przez sąd administracyjny. Jest taki żart, że cmentarze pełne są takich, którzy mieli pierwszeństwo przejazdu i chcieli to udowodnić. Pozdrawiam Maciej Wroński

Odpowiedzi udzielił:

79b40c3abe1fd9076913c9be1823c5a5198061c8Maciej Wroński (fot.),

Prawnik, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (Fot.: PD@N 469-56jm)