Ekspert wyjaśnia

Zaświadczenie o niekaralności instruktora

6 kwietnia 2013

Pytanie:Witam, Jestem instruktorem nauki jazdy od ok.3 lat, wydział komunikacji wezwał mnie do zaktualizowania danych zawartych w ewidencji instruktorów na mocy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami. Zgadzam się, że ma do tego prawo zgodnie z ustawą, jednak wymaga też ode mnie aktualnego zaświadczenia o niekaralności. Wg zapisów ustawy nie jest to informacja zawarta w ewidencji. Czy mam obowiązek w/w zaświadczenie dostarczyć? Czy wydział komunikacji może wymagać takiego zaświadczenia? Z poważaniem Marek S.

Odpowiedź:

 

4f756dcfbf293373a3596a010a8ab1a3476ad582

(Fot.: PD@N 460-21)

 

Witam, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (art. 33 ust 1 pkt 8) instruktorem nauki jazdy winien spełniać również warunek niekaralności w zakresie:

- przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstw popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

- przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów,

- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Podstawą do wezwania do zaktualizowania danych wynika z art. 130 ust.4 - "Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejścia w życie ustawy do odpowiedniej ewidencji, o której mowa w ust. 1, do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tych ewidencjach." Instruktor jest zobowiązany do spełnienia tego obowiązku w terminie 1 miesiąca od otrzymania wezwania. (art. 130 ust.5 ustawy).

W zakresie aktualizacji danych o niekaralności stosowane są różne praktyki np. w Krakowie nadzór robi to z urzędu, nie obciążając tym obowiązkiem instruktora. Niestety nie jest to skonkretyzowane w przepisach.

Pozdrawiam Marek Górny

Odpowiedzi udzielił: mgr Marek Górny, specjalista ds szkolenia

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLENIA akredytowana jednostka szkoląca pod patronatem ITS