Ekspert wyjaśnia

Zbigniew Drexler. Sygnalizatory nad jezdnią

9 sierpnia 2019

Zbigniew Drexler. Sygnalizatory nad jezdnią
Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek (fot. Jolanta Michasiewicz)

PYTANIE CZYTELNIKA:

Na podstawie powyższych zdjęć proszę o wyjaśnienie prawne - Czy brak sygnalizatora po prawej stronie drogi jest dopuszczalne prawem o ruchu drogowym? Moim zdaniem sygnalizatory ogólne powinny być umieszczone po prawej stronie drogi. Na widocznym na zdjęciu wlocie powinien być po prawej stronie drogi zlokalizowany sygnalizator. Proszę o interpretację tego zagadnienia.

Zbigniew Wiczkowski

ODPOWIEDŹ EKSPERTA:

Dla wyjaśnienia przedstawionej sprawy należy odwołać się do dwóch rozporządzeń:

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz (…).

Rozporządzenie z 2002 r. ustala do jakich sygnałów drogowych i gdzie umieszczonych, kierujący ma obowiązek się stosować, zaś rozporządzenie z 2003 r. ustala zasady umieszczania tych znaków i sygnałów na drodze.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2002 r. ustalającym w § 2 ust. 4, odwołującym się do ust. 2, sygnał świetlny do kierowania ruchem umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak sygnały są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to sygnał dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym sygnał jest umieszczony. Jest to więc zasada dotycząca uczestników ruchu.

Natomiast rozporządzenie z 2003 r. ustala reguły obowiązujące podmioty zajmujące się umieszczaniem znaków i sygnałów drogowych. W załączniku nr 3 - Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach, w pkt 7.3.2. są zawarte zasady lokalizacji sygnalizatorów przed skrzyżowaniami lub nad nimi.


Rysunek 7.3.6. lit. a) podaje przykład warunków drogowych odpowiadających sytuacji pokazanej na zdjęciach nadesłanych w liście Czytelnika oraz miejsca umieszczania sygnalizatorów. Oznaczenia tych miejsc, podobnie jak i towarzyszące im znaki F-11 wskazujące kierunki, których poszczególne sygnały dotyczą, znajdują się tylko nad pasami ruchu. Sygnalizatory widoczne na zdjęciach są również w pełni zgodne z pokazanymi na rysunku w rozporządzeniu.

Tak więc sugestie Czytelnika co do lokalizacji sygnalizatorów nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach, a ponadto należałby zwrócić uwagę na fakt, że sygnalizatory znajdujące się nad jezdnią są znacznie lepiej widoczne niż te obok niej, zwłaszcza w sytuacji, gdy nadają sygnały kierunkowe.

Zbigniew Drexler

Ź r ó d ł a:

* Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170, poz. 1293 z późn. zm. (tekst jednolity: 2019.454)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.