Ekspert wyjaśnia

Zgłoś zmiany do ewidencji

10 grudnia 2006

Pytanie: Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Ostatnio zmieniłem miejsce zamieszkania i przedmiot działania mojej firmy. Czy muszę ten fakt zgłosić do urzędu gminy w miejscowości, w której obecnie mieszkam? Czy w związku z tym poniosę jakieś koszty?

Odpowiedź: Zgodnie z ciągle obowiązującym art. 7d ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, odnoszące się do samego przedsiębiorcy i do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Właściwymi organami, którym muszą być zgłaszane zmiany, są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Przedsiębiorca musi dopełnić obowiązku w terminie czternastu dni od pojawienia się nowych okoliczności. Konieczność zgłoszenia zmian w gminie dotyczy: oznaczenia przedsiębiorcy, jego miejsca zamieszkania i adresu, a jeśli stale prowadzi działalność poza miejscem zamieszkania, to również adresu tego miejsca, adresu zakładu głównego i oddziału, a także określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Gmina powinna udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W razie odmowy dokonania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zostaje wydana decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Przedsiębiorca może to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia takiej decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm. oraz Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej. Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1808.

Słowa kluczowe działalność gospodarcza