Legislacja

16 zł – zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r.

14 sierpnia 2019

16 zł – zaproponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r.
Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (fot. MRPiPS)

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem RD547 opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Odpowiedzialnym za przygotowanie rozporządzenia jest Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Prezentowane rozporządzenie opracowano realizując upoważnienie wynikające z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (2018.2177), czy obowiązku ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Aktualnie w terminie do 15 września br. Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokość. Zaproponowano, aby kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wynosiła 2 450 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,9% oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,9%. Przy ww. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 450 zł, kwota minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. powinna wynosić 16 zł (wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. - 14,70 zł, zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r., tj. 14,70 zł  x 108,9%). (jm)