Legislacja

Znaki drogowe podwójnie odblaskowe?

14 sierpnia 2019

Znaki drogowe podwójnie odblaskowe?
Powszechnie stosowane np. we Francji (fot. Jolanta Michasiewicz)

O przejściach dla pieszych, a właściwie o potrzebie poprawy bezpieczeństwa na nich będziemy pisali do chwili, gdy w statystykach znajdziemy informację ZERO OFIAR. Tymczasem interesuje nas każda informacja, każde działanie, każda publikacja itd. itp. Dziś wracamy do interpelacji Artura Szałabawki w sprawie oznakowania przejść dla pieszych.

Czy będzie zmiana przepisów? Przypomnijmy - poseł pytał ministra infrastruktury wskazując, iż obok własnych zachowań tych najsłabszych uczestników ruchu drogowego, niezwykle ważne jest oznakowanie przejść. - Nie wszystkie przejścia dla pieszych są oświetlone, a namalowane oznakowanie poziomie podlega ścieraniu z biegiem czasu. Zdaniem ekspertów elementy odblaskowe siedmiokrotnie zwiększają szansę, że kierowca zauważy obiekt oznakowany w ten sposób. W tym przypadku kluczowe jest zastosowanie takich materiałów na części informacyjnej znaków: D-6 - „przejście dla pieszych”, D-6A - „przejazd dla rowerów” oraz D-6B - „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”, czyli wykonanie ich w technologii odblaskowej - znak błyszczący światłem odbijanym od swojej powierzchni. Z uwagi na znaczną liczbę wypadków z udziałem pieszych, czy zostaną wprowadzone przepisy nakładające na zarządców dróg obowiązek oznakowania ww. znaków w opisanej formie?

Stanowisko resortu infrastruktury. W imieniu ministra infrastruktury odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu. Po pierwsze informuje, że - decyzję o zastosowaniu w organizacji ruchu odpowiednich znaków podejmuje właściwy organ zarządzający ruchem, który w myśl przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu. Natomiast zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 tego rozporządzenia organ ten zatwierdza projekt organizacji ruchu, akceptując tym samym rodzaj i sposób umieszczenia znaków drogowych. Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zgodnie z którym: - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych, - marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, - starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na podstawie przywołanych wyżej przepisów - jest prezydent miasta. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Przechodząc do meritum interpelacji poselskiej odpowiedział: - W obowiązującym stanie prawnym szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych, w tym również dla znaków informacyjnych oznaczających przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (tj. znaków: D-6, D-6a, oraz D-6b), określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami pkt 1.2.2 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe. W przypadku znaków D-6, D-6a, D-6b na drogach wszystkich klas obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Ponadto należy podkreślić, że dopuszcza się wykonywanie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.

I skonkludował: - Wobec przywołanych wyżej przepisów w zakresie wymagań widoczności znaków drogowych - wskazanych w interpelacji Pana Posła Artura Szałabawki - które nakładają obowiązek stosowania materiałów odblaskowych do wykonywania lica znaków drogowych, nie widzę uzasadnienia do wprowadzenia dodatkowych regulacji w przedmiotowym zakresie. (jm)