Legislacja

A jednak. Są działania w sprawie badań lekarskich

22 listopada 2017

A jednak. Są działania w sprawie badań lekarskich
(fot. Jolanta Michasiewicz)

A jednak! W maju br. pisząc o badaniach lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców użyliśmy konkluzji - „raczej nie będzie?” Użyliśmy znaku zapytania i już dzisiaj możemy powiedzieć – a jednak! Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew J. Król informuje, iż „Minister Zdrowia ponownie wystąpił do Ministra Transportu i Budownictwa z propozycją wprowadzenia poniższych zmian w ustawie”.

We wrześniu poseł Rajmund Miller zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie właśnie badań lekarskich dla kandydatów na kierowców i kierowców. Swoje wystąpienie uzasadniał następująco: - W rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w § 13. zostały sztywno narzucone opłaty za badanie lekarskie, ponowne badanie lekarskie oraz wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy. Badanie lekarskie często trwa kilka minut i polega jedynie na kontroli stanu wzroku oraz badaniu poziomu cukru we krwi. Kwota za to badanie wynosi aż 200 zł. Dla wielu Obywateli jest to znaczna kwota. Przykładowo osoby z niepełnosprawnością, które poruszają się na wózku inwalidzkim, nie mając przy tym problemów z poziomem cukru we krwi oraz nie mając wady wzroku otrzymują badanie ważne na okres jedynie 5 lat. Problem jest w tym, że nie istnieje żaden zapis, który pozwalałby na obniżenie opłaty za badanie lub w skrajnych przypadkach na zwolnienie z tej opłaty. Posła interesowały plany resortu dotyczące obniżenia obowiązującej opłaty, a co za tym idzie zmiany istniejących przepisów i jakie to zmiany. Ta obniżka miałaby dotyczyć szczególnie osób osiągających niskie dochody.

W imieniu resortu, podsekretarz stanu Zbigniew Józef Król poinformował, że po wejściu w życie przepisów rozporządzenia (i obowiązującego do dzisiaj – przyp. red.) do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło wiele pism, zarówno zawierających prośbę o obniżenie kwoty za badanie lekarskie, jak i podwyższenie w przedmiotowym akcie wykonawczym wysokości opłaty za badanie lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi określonych kategorii prawa jazdy, gdyż opłaty określone w ustawie nie stanowią ekwiwalentności realnych kosztów ich wykonania. Szczególnie wtedy, gdy uprawniony lekarz stosownie do § 6 rozporządzenia w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych kieruje osobę badaną na dodatkową konsultacje lekarską, do psychologa albo zleca przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. - Minister Zdrowia zwrócił się do ówczesnego Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o podjęcie stosownych prac legislacyjnych celem wykreślenia z upoważnienia ustawowego określenia wysokości opłaty za badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, uzyskując odpowiedź, że zaproponowana zmiana jest bezzasadna – podsumował swoją informację Król.

I skonkludował: - Uznając zatem za niezbędne dokonanie pilnej nowelizacji ustawy w wyżej przedstawionym zakresie w celu ujednolicenia praktyki jej stosowania, uwzględniając również adekwatność udzielanych świadczeń i ich kosztów, Minister Zdrowia ponownie wystąpił do Ministra Transportu i Budownictwa z propozycją wprowadzenia poniższych zmian w ustawie. Będziemy informowali Państwa o ciągu dalszym. (jm)