Legislacja

Nazwy miejscowości na znakach drogowych

23 listopada 2017

Nazwy miejscowości na znakach drogowych

W dniu wczorajszym grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim. Wnioskodawców reprezentuje posłanka Elżbieta Zielińska. Propozycja dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - określenia obowiązków dla zarządców dróg publicznych, aby w przypadku miejscowości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosować polską nazwę miejscowości jako główną, z jednoczesnym zapisem w nawiasie nazwy miejscowości w języku oryginalnym. Proponowana zmiana ma na celu określenie obowiązków dla zarządców dróg publicznych, aby w przypadku miejscowości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosować polską nazwę miejscowości jako główną, z jednoczesnym zapisem w nawiasie nazwy miejscowości w języku oryginalnym. Należy wskazać, że wydane na mocy ustawy rozporządzenie nie wykonuje wskazanego w art. 7 ust. 3 celu, którym jest „konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego”. Zastosowanie języka oryginalnego tj. języka obcego dla obywateli polskich w przypadku nazw wielu miejscowości, których polskie nazwy lub polskie formy przyjęły się w powszechnym uzyciu, jest mylące. Przykładem jest oznaczenie na znakach drogowych miast: Królewca, Lwowa, Wilna i Drezna które zapisywane jest jako Kaliningrad, L’viv Transliteracja z cyrylicy), Vilniusi, Dresden są mylące dla polskich uczestników ruchu drogowego, gdyż w Polsce nie używa oryginalnych nazw tych miast. Zrozumiałym jest jednak stosowanie jednocześnie zapisu w języku oryginalnym, który zrozumiały jest dla zagranicznych uczestników ruchu drogowego. Najskuteczniej cel określony w ustawie realizować będą tablice dwujęzyczne z językiem polskim jako głównym językiem oryginalnym jako pomocniczym  – uzasadniają posłowie.

Zgodnie z obowiązującym trybem - na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje i skierował projekt do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. (jm)