Legislacja

Abonament za radio w aucie?

7 marca 2024

Abonament za radio w aucie?
Właściciele samochodu opłacający domowy abonament RTV (za radio lub TV) nie muszą ponownie uiszczać opłaty za radio w swoim aucie (fot. Archiwum Grupy IMAGE)

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Kontroli Elektronicznej (UKE) pracują nad wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących kontroli radioodbiorników w samochodach. Kierowcy pełni wątpliwości co do samej opłaty abonamentowej. A jednak zgodnie ustawą o opłatach abonamentowych, abonament RTV za radio w samochodzie jest obowiązkowy. Szybko dodajmy - są zwolnienia. Nie muszą płacić abonamentu osoba, która posiada zarejestrowany odbiornik w domu i opłaca za niego abonament.

Ustawa. Kwestie ustawodawca uregulował w Ustawie dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (2005.85.728 ze zmianami [kliknij]. Zacytujmy fragment: „Art. 2. 1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. (…) 5. Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez: 1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność, 2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji - uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1.”. Aktem wykonawczym - regulującym wysokość stawek jest: Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. (2023.943 [kliknij]).

Abonament w roku 2024. Abonament za radio w aucie, który przewidziano na 2024 r. wynosi: 1 miesiąc - 8,70 zł / 2 miesiące - 16,90 zł / 3 miesiące - 25,10 zł / 4 miesiące - 33,80 zł / 5 miesięcy - 42,00 zł / 6 miesięcy - 49,60 zł / 7 miesięcy - 58,30 zł / 8 miesięcy - 66,50 zł / 9 miesięcy - 74,40 zł / 10 miesięcy - 83,40 zł / 11 miesięcy - 91,60 zł / 12 miesięcy - 94,00 zł.

Znawcy wskazują także, że w nowoczesnych samochodach radioodbiornik może być traktowany jak telewizor, co skutkuje wyższymi stawkami. W takim przypadku opłaty wynoszą: 1 miesiąc - 27,30 zł / 2 miesiące - 53,00 zł / 3 miesiące - 78,70 zł / 4 miesiące - 106,00 zł / 5 miesięcy - 131,70 zł / 6 miesięcy - 155,70 zł / 7 miesięcy - 183,00 zł / 8 miesięcy - 208,70 zł / 9 miesięcy - 234,40 zł / 10 miesięcy - 261,70 zł / 11 miesięcy - 287,40 zł / 12 miesięcy - 294,90 zł.

Jaka kara za nieopłacenie abonamentu? Kara za nieopłacenie abonamentu RTV za radio w samochodzie to trzydziestokrotność opłaty podstawowej obowiązującej w danym roku. W roku 2024 jest to zatem 261 albo nawet 819 zł. Dodatkowo Poczta Polska ma prawo naliczyć opłaty abonamentowe nawet za 5 lat wstecz. W skrajnym przypadku kara za brak abonamentu za radio w samochodzie wyniesie 713 lub 2279 zł.

Zwolnienia z abonamentu. Tak. Nie musi płacić abonamentu w samochodzie osoby, które posiadają zarejestrowany odbiornik w domu i opłacają za niego abonament. Też osoby powyżej 75 lat, emeryci otrzymujący emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, osoby z I grupą inwalidzką, niewidomi, niesłyszący, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz inne grupy wymienione w ustawie i inne grupy wymienione w art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy [kliknij]. Czyli skonkludujmy: abonament RTV za radio w samochodzie muszą opłacać osoby prywatne, które nie posiadają odbiornika w domu, oraz firmy, które muszą wnieść opłatę za każdy odbiornik zamontowany w każdym pojeździe.

Obowiązek abonamentowy kontrolują kontrolerzy Poczty Polskiej. (jm)