Legislacja

AML także u nas

7 marca 2024

AML także u nas
(fot. PIXABAY)

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej rozpoczęło prace nad uruchomieniem w Polsce usługi Advance Mobile Location (AML). To bezpłatna usługa alarmowa oparta na lokalizacji, czyli automatycznej geolokalizacji osoby dzwoniącej (rzędu dziesięciu metrów). Usługa polega na lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe i ma ratować ludzkie życie. System AML został opracowany w Wielkiej Brytanii w 2014 r. Uruchomienie wszystkich funkcjonalności AML w Polsce planowane jest na 2027 r.

Na czym polega usługa Advance Mobile Location? Gdy osoba potrzebująca pomocy zadzwoni na numer alarmowy (np. 112), funkcja AML automatycznie się aktywuje i przesyła informacje o dokładnej lokalizacji telefonu komórkowego do służb ratunkowych, które wzywamy. Dzięki temu ratownicy mogą szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, nawet jeśli osoba dzwoniąca nie jest w stanie podać dokładnej lokalizacji lub nie zna okolicy, w której się znajduje. Wysyłane dane lokalizacyjne są bardzo precyzyjne, lokalizują urządzenie do 5 metrów na zewnątrz i średnio 25 metrów w pomieszczeniach. Głównym celem Advanced Mobile Location jest skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe poprzez dostarczenie im precyzyjnych informacji o położeniu osoby potrzebującej pomocy. Technologia jest wspierana przez różne systemy operacyjne i operatorów sieci komórkowych na całym świecie.

Ratowanie ludzkiego życia. Dzięki automatycznemu przesyłaniu dokładnych danych lokalizacyjnych telefonu komórkowego osób dzwoniących na numer alarmowy, służby ratunkowe mogą szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia, co może być kluczowe w przypadkach zagrożenia życia, takich jak wypadki samochodowe, zawały serca, udary mózgu, zaginięcia czy ataki terrorystyczne. Skrócenie czasu reakcji może umożliwić szybsze udzielenie pomocy medycznej, zorganizowanie akcji ratowniczej lub zatrzymanie sprawcy przestępstwa. Usługa AML najlepiej sprawdza się na otwartym terenie lub takim o niewielkim poziomie urbanizacji, np. w ratownictwie górskim. Doświadczenia brytyjskie wskazują także, że doskonale sprawdza się w metrze, gdzie osoba wzywająca pomocy nie może powołać się na adres lub punkt odniesienia w terenie. Komisja Europejska wskazuje, że wdrożenie AML skutkuje zmniejszeniem czasu reakcji służb ratunkowych średnio o 30 sekund. W skali populacji Unii Europejskiej, tak skrócony czas interwencji, może uratować 800 ludzi rocznie w UE, a w Polsce średnio 67 osób. Advance Mobile Location została wdrożona w większości krajów Unii Europejskiej: w Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Łotwie, Litwie, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz częściowo w Austrii (tylko na urządzeniach z OS Android).

Prywatność i bezpieczeństwo. Usługa Advance Mobile Location jest w pełni bezpieczna dla użytkowników końcowych i nie ingeruje w istniejące zasady prywatności. Dane lokalizacyjne są udostępniane wyłącznie w trakcie połączenia głosowego (kilkukrotnie w trakcie trwania rozmowy) i tylko podczas wywołania numeru alarmowego 112 i numerów trzycyfrowych 9XY, np. 999. AML zapewnia pełną ochronę danych osobowych. Dane lokalizacyjne będą objęte tajemnicą telekomunikacyjną, tj. będą przechowywane przez określony czas i będą udostępniane służbom ratunkowym wyłącznie w czasie trwania połączenia głosowego. Następnie zostaną trwale usunięte.

Regulacje prawne. Wdrożenie usługi AML przewiduje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Wdrożenie Dyrektywy EKŁE, a tym samym usługi AML w Polsce przewiduje projekt konsultowanego aktualnie Prawa komunikacji elektronicznej [kliknij] i ustawy wprowadzającej.

Ustawa wdrażająca Prawo komunikacji elektronicznej [kliknij].

Uruchomienie wszystkich funkcjonalności AML w Polsce planowane jest na 2027 r.

Dyrektywa nr 2018-1972 ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej z dnia 11 grudnia 2018 r. stanowi w swoim art. 109-6, że: „Państwa członkowskie zapewniają, że informacje dotyczące lokalizacji osoby dzwoniącej są udostępniane najwłaściwszemu PSAP bez opóźnienia po nawiązaniu łączności alarmowej. Informacje te obejmują informacje o lokalizacji sieciowej oraz, jeśli są dostępne, informacje o lokalizacji osoby dzwoniącej uzyskane z urządzenia mobilnego.”. Pierwszy eksperyment AML przeprowadzono w okresie od 27 listopada 2019 r. do marca 2020 r. Od marca 2022 r. wszystkie smartfony sprzedawane na jednolitym rynku UE muszą być wyposażone w system AML, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym uzupełniającym dyrektywę w sprawie urządzeń radiowych.

Advance Mobile Location (AML) to zaawansowana lokalizacja mobilna. To bezpłatna usługa alarmowa oparta na lokalizacji. Usługa polega na lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe i ma ratować ludzkie życie (fot. Ministerstwo Cyfryzacji)