Legislacja

Do ustawy o transporcie drogowym trafi pojęcie „pojazdu najmowanego”

28 lipca 2023

Do ustawy o transporcie drogowym trafi pojęcie „pojazdu najmowanego”
W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym zaproponowano wprowadzenie unijnej dyrektywy zezwalającej na użytkowanie w obrębie swojego terytorium, w celu ruchu drogowego między państwami członkowskimi, pojazdów najmowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego m.in. pod warunkiem, że pojazd jest zarejestrowany lub został włączony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które to regulacje umożliwiają przewoźnikom prowadzącym działalność na terytorium RP na czasowe korzystanie z „pojazdu najmowanego” zarejestrowanego na terytorium innego państwa UE [kliknij].

Pojazd najmowany. W ustawie o transporcie drogowym autorzy przywołanego projektu proponują dopisanie nowego pojęcia i zdefiniowano je: „Art. 4. 25) pojazd najmowany zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego – pojazd zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, który za wynagrodzeniem i na czas określony jest przekazywany do dyspozycji przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy rzeczy, międzynarodowy transport drogowy rzeczy lub niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy, na podstawie umowy z przedsiębiorstwem udostępniającym ten pojazd.”; (…) oraz określa zasady dopuszczenia takiego pojazdu „art. 11d w brzmieniu: „11d. 1. Dopuszcza się wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, międzynarodowego transportu drogowego rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdem najmowanym zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że: a) korzystanie z takiego pojazdu nie trwa dłużej niż przez kolejnych 90 dni w danym roku kalendarzowym, od dnia zgłoszenia pojazdu do właściwego organu, b) umowa dotyczy wyłącznie najmu pojazdu bez kierowcy i nie towarzyszy jej umowa o świadczenie usług zawarta z tym samym przedsiębiorstwem dotycząca kierowców lub personelu towarzyszącego, c) najmowany pojazd pozostaje w wyłącznej dyspozycji przedsiębiorstwa użytkującego pojazd przez cały okres obowiązywania umowy najmu. 2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, potwierdza się umową najmu lub poświadczonym wyciągiem z umowy zawierającym w szczególności imię i nazwisko w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi lub nazwę wynajmującego, najemcy, datę i okres obowiązywania umowy oraz dane umożliwiające identyfikację pojazdu.”;.

Uzasadnienie nowelizacji. Autorzy projektu – resort infrastruktury – proponowane zmiany uzasadniają wskazując, iż celem jest Projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), ma na m.in. wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/738 z dnia 6 kwietnia 2022 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz. Urz. UE L 137 z 16.05.2022, str. 1). Dyrektywa 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 82) aktualnie stanowi, że państwa członkowskie nie są zobowiązane do zezwalania na użytkowanie wynajętego pojazdu na swoich terytoriach, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego niż to, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa wynajmującego. W praktyce oznacza to, że państwo członkowskie może zabronić użytkowania pojazdu wynajętego w innym państwie członkowskim, niż to gdzie przedsiębiorstwo najmujące go ma siedzibę. Polska dotychczas nie wprowadziła możliwości korzystania z pojazdów najmowanych zarejestrowanych poza granicami RP. (jm)