Legislacja

Ewidencja pojazdów. Rozporządzenie w sprawie zakresu danych

15 października 2019

Ewidencja pojazdów. Rozporządzenie w sprawie zakresu danych
(fot. Krzysztof Chrobak)

Opublikowany został kolejny projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji. Tym razem projekt rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji, który stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (2019.870) w zakresie przeciwdziałania zjawisku manipulowania odczytem drogomierza.

Przywołana ustawa rozszerzyła zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o nowe kategorie danych: o wymianie drogomierza, przekazywane przez stacje kontroli pojazdów; o odczycie drogomierza w czasie kontroli, przekazywane przez organy kontroli ruchu drogowego – które będą gromadzone i udostępniane z centralnej ewidencji pojazdów podmiotom obowiązanym, na potrzeby wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów. Jak czytamy w uzasadnieniu - jednocześnie wraz z wejściem w życie ww. ustawy, w dniu 1 stycznia 2020 r., nastąpi pośrednie uchylenie obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz. U. poz. 1268), stąd konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia. Dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia, dotyczące wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do ewidencji pozostały utrzymane w niezmienionym brzmieniu.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (jm)