Legislacja

Hałas pod kontrolą

9 września 2019

Hałas pod kontrolą
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Na podpis prezydenta RP oczekuje uchwalona 30 sierpnia br. ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Był to projekt rządowy dotyczący transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy 2002/49 WE PE i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. I tak od 2022 r., co pięć lat, sporządzane będą mapy hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach. Przez strategiczną mapę hałasu - jak w ustawie zdefiniowano - rozumie się mapę sporządzoną do celów całościowej oceny narażenia na hałas z różnych źródeł na danym terenie albo do celów sporządzania ogólnych prognoz dla danego terenu. Nowela stanowi, że programy ochrony środowiska przed hałasem będą uchwalane przez sejmiki województw co pięć lat, począwszy od 2024 r. Mapy hasłu będą również przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przewidziano także kary pieniężne dla samorządów za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Na gruncie polskich przepisów obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem dotyczy jedynie terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, podczas gdy powinien on dotyczyć także terenów, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych. (jm)