Legislacja

Justyna Skrzydło wymienia elementy wpływające na wzrost zagrożenia pieszych

15 listopada 2016

a541e6557c9bfa65bb088329190200f28800bb17

Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w MIB (550-87 fot. J. Michasiewicz)

Wracają - niestety - problemy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Bardzo obszerne i precyzyjne stanowisko w imieniu ministra transportu przygotowała Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Pretekstem była tutaj interpelacja nr 6513, posła Zbigniewa Sosnowskiego. Interpelacja została złożona w ostatnich dniach września, odpowiedź - po przedłużeniu terminu - przygotowana 15 listopada br. Pani minister wypowiedziała się w następujących kwestiach:

-nierzetelności prac w zakresie inmpementacji przepisów Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym;

-działań podejmowanych na przestrzeni lat 2015-2016 przez Krajową Radę BRD;

-kompetencji i zadań KR BRD;

-dokumentacji ewidencji dróg oraz jej aktualizacji.

W informacji podjęta została także próba odpowiedzi na pytania:

-Kto odpowiada za opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie?

-Czy w przypadkach prowadzenia inwestycji i robót drogowych na dużą skalę istnieje obowiązek zagwarantowania bezpiecznych przejść przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystów?

-Jak zgodnie z przepisami prawa kształtuje się możliwość poruszania się pieszych i rowerzystów w obiektach mostowych i tunelach?

-W jakim stopniu na niezadawalający stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wpływ miało niedostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb pieszych i rowerzystów? Na ile do zaistnienia wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów przyczynia się niedostosowanie parametrów technicznych zarządzanej infrastruktury drogowej? W jakim stopniu nieprawidłowe rozmieszczenie oraz utrzymanie oznakowania na drogach publicznych skutkuje wzmożoną wypadkowością? Jak do wypadków przyczyniają się uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne?

Zgodnie z wynikami niezależnych badań prowadzonymi przez ekspertów w różnych krajach infrastruktura drogowa jako jedyny czynnik może mieć wpływ na zaistnienie 2-3 % wypadków, natomiast zła (wadliwa) organizacja ruchu w połączeniu z błędami uczestników ruchu może doprowadzić do 30% wypadków. Decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ma sposób korzystania z infrastruktury drogowej przez uczestników ruchu drogowego. Szczególne znaczenie w powstawaniu wypadków mają kierowcy samochodów i rowerzyści, a najbardziej pokrzywdzeni są piesi – którzy w Polsce stanowią 1/3 ofiar wypadków drogowych.

I dalej w stanowisku czytamy: Narzędzia służące zapewnieniu na drogach publicznych odpowiedniego standardu dostosowanego do wymagań lokalnych uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów stanowią m.in.: wytyczne dotyczące projektowania dróg i organizacji ruchu, audyty bezpieczeństwa ruchu. Istotne jest, aby infrastruktura dla pieszych uwzględniała możliwość bezpiecznego i swobodnego poruszania się, a miejsca przekraczania jezdni były zlokalizowane odpowiednio do potrzeb pieszych. Liczba i odległość między kolejnymi przejściami powinna być dostosowana do źródeł i celów podróży pieszych. Przejścia dla pieszych powinny zapewniać odpowiednią widoczność zarówno pieszych przez kierujących, jak i pojazdów przez pieszych. Chodzi tutaj o odpowiednio wczesne wzajemne dostrzeżenie się uczestników ruchu oraz umożliwienie oceny prędkości nadjeżdżającego pojazdów w celu podjęcia decyzji o wejściu na przejście, czy rozpoczęciu manewru hamowania, aby udzielić pierwszeństwa pieszym.

Niestety wg raportu NIK z 2016 roku dotyczącego bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów niezadowalający stan bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wynikał m.in. z niedostosowania infrastruktury drogowej do ich potrzeb. Główną przyczyną tego stanu było niewykonywanie lub nierzetelna realizacja podstawowych zadań ustawowych należących do jednostek zarządzających infrastrukturą pieszo-rowerową oraz organów zarządzających ruchem.We wszystkich skontrolowanych jednostkach nie uległ zmianie lub odnotowano tylko niewielki przyrost tzw. infrastruktury liniowej (drogi i pasy ruchu dla rowerów, chodniki i pobocza). Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do tzw. infrastruktury punktowej (przejazdy dla rowerzystów, przejścia dla pieszych, śluzy rowerowe, kładki i tunele dla pieszych i rowerzystów, wyspy azylu dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna).

Najczęstsze błędy związane z infrastrukturą dla pieszych to:

-błędy i mankamenty w rozwiązaniu elementów sieci ulicznej,

-błędy infrastruktury w obrębie przystanków komunikacji miejskiej,

-nieodpowiednie urządzenie przestrzeni ulic,

-mała zrozumiałość, rozpoznawalność i przejrzystość przejścia dla pieszych przez pieszych i kierowców,

-źle wyznaczone przejścia dla pieszych,

-niedostosowane do potrzeb i możliwości ruchowych programy sygnalizacji świetlnej.

Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi najczęściej w obszarze zabudowanym (90%), natomiast skutki tych wypadków poza obszarem zabudowanym są dużo poważniejsze. Poza obszarem zabudowanym w co 3 wypadku ginie człowiek, w obszarze zabudowanym w co 13 wypadku. Wiąże się to niewątpliwie z brakami w infrastrukturze drogowej, takimi jak brak chodników czy słabe oświetlenie, przy jednocześnie większych limitach prędkości na drogach poza obszarem zabudowanym.

Analiza danych wskazuje, że miejscem gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych są odcinki pomiędzy skrzyżowaniami (48% potrąceń) oraz przejścia dla pieszych. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby wypadków na przejściach dla pieszych. O ile w 2011 roku wśród wypadków z udziałem pieszych 30% wydarzyło się na przejściach dla pieszych, to w 2015 roku na przejściach wydarzyło się ich już ponad 40%. 89% potrąceń pieszych wydarza się w miejscach bez sygnalizacji świetlnej.

Piesi giną najczęściej w miesiącach: styczeń, listopad i grudzień, czyli w okresie ograniczonej widoczności. Można zakładać, że na taką sytuację wpływ mogą mieć niedostatki infrastruktury (niedostateczne oświetlenie, brak chodników).

Reasumując – minister Justyna Skrzydło wymienia - należy podkreślić, że na wzrost zagrożenia pieszych w ruchu drogowym wpływają przede wszystkim:

-duży ruch pojazdów i pieszych,

-duże prędkości pojazdów,

-niepoprawne zachowania kierujących,

-niepoprawne zachowania pieszych,

-ograniczona widoczność.