Legislacja

Już wiemy jak oznaczać strefy czystego transportu

29 marca 2018

Już wiemy jak oznaczać strefy czystego transportu
Projekty graficzne znaków drogowych: D-54 „Strefa czystego transportu” oraz D-55 „Koniec strefy czystego transportu”

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa projekty rozporządzeń, które wprowadzają dwa nowe znaki drogowe, określają ich wzory graficzne i sposoby sytuowania. Projekty zostały opracowane w związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wymagała określenia znaków drogowych do oznaczenia stref czystego transportu.

W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych w grupie znaków informacyjnych proponuje się dodanie nowego paragrafu -  par. 60d - wprowadzającego dwa znaki drogowe: D-54 oraz D-55. Oznaczają one odpowiednio: „strefa czystego transportu” - wjazd do strefy czystego transportu oraz „koniec strefy czystego transportu”, ten oznacza oczywiście wyjazd z tej strefy. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, proponuje się zmiany w części 1. Znaki informacyjne oraz w części 9. „Konstrukcje znaków drogowych pionowych”.

Oczekiwaną i właśnie proponowaną zmianą jest uzupełnienie dotyczące „stanowiska postojowego zastrzeżonego – koperty”. Nowy opis brzmi: wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający użytkownika (POLICJA, MPO itp.). W przypadku miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów elektrycznych (EE), pojazdów napędzanych gazem ziemnym (LNG, CNG), wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający odpowiednio rodzaj pojazdu: EF, LNG, CNG. Wysokość napisu lub numeru, wewnątrz znaku P-20, wynosi 320 mm, a zasada jego konstruowania jest taka jak dla odmiany krótkiej napisów, podanej w punkcie 5.2.8.1. Zaproponowano tez nowe brzmienie tabeli 5.2. „Tabela 5.2. Minimalne wymiary kopert uwzględniające rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania”. Przywołana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła przepis zgodnie z którym granice stref czystego transportu oznacza się znakami drogowymi, nadto wprowadziła też zmiany w ustawie o drogach publicznych, zgodnie z którym, organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznacza stanowiska postojowe przy ogólnodostępnych stacjach ładowania dla pojazdów elektrycznych, oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi odróżnić je od miejsc postojowych dla pozostałych pojazdów samochodowych.

W obu projektach rozporządzeń przewidziano ich wejście w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Krótszy termin wejścia – jak czytamy w uzasadnieniu – wynika z faktu, że wymagania dotyczące oznaczania znakami drogowymi stref czystego transportu, weszły w życie wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w związku z czym, w chwili obecnej istnieje możliwość tworzenia stref czystego transportu. Brakuje natomiast określenia warunków technicznych dla znaków drogowych oznaczających te strefy warunków ich umieszczania.

Podsumowując – projekty wprowadzają dwa nowe znaki drogowe: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55-„koniec strefy czystego transportu”, określają ich wzory graficzne oraz warunki techniczne i warunki ich umieszczania. Doprecyzowuje też przepisy dotyczące znaku D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” poprzez dodanie do wyliczenia pojazdów uprawnionych – pojazdów elektrycznych (EE). Doprecyzowano także przepisy dotyczące tzw „koperty” poprzez wskazanie warunków technicznych do umieszczania wewnątrz znaku P-20 napisów charakteryzujących pojazdy elektryczne i te napędzane gzem ziemnym. Zmiana porządkowa zmieniająca tytuł tabeli 5.2. pozwala na bardziej uniwersalne projektowanie stanowisk postojowych (kopert) i zachowanie analogicznych (minimalnych) parametrów znaków P-20 jak dla stanowisk postojowych wyznaczonych znakiem P-18. Czyli już wiemy jak oznaczać strefy czystego transportu. (jm)