Legislacja

Luka w przepisach i niewyegzekwowane mandaty

25 kwietnia 2018

Luka w przepisach i niewyegzekwowane mandaty
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji Adam Andruszkeiwicz przesłał interpelację (nr 20751) w sprawie mandatów dla kierowców spoza Krajów Unii Europejskiej. Czy podjęto stosowne prace legislacyjne - pytał. Otrzymał odpowiedź twierdzącą, co oznacza, że Straż Graniczna będzie uprawniona do wystawienia mandatu.

Poseł pytał o prawdziwość informacji medialnych jakoby co najmniej 80 tysięcy mandatów dla kierowców spoza państw Unii Europejskiej może zostać niewyegzekwowane, co tylko w 2017 r. można szacować na 20 mln pl straty. - Czy resort pracuje nad rozwiązaniami, które naprawią tę lukę i usprawnią ten proces? - pytał dalej wskazując, iż Straż Graniczna nie może wystawiać mandatów na polskich granicach, a Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma możliwości odnalezienia kierowcy po tablicach rejestracyjnych, aby wysłać mu mandat na adres zamieszkania.

Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, powołując się na stanowisko przekazane przez Komendę Główną Straży Granicznej w brzmieniu: - Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475) przewidują możliwość prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia (w tym również postępowania mandatowego) w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza Straży Granicznej, a także funkcjonariusza Policji wykroczenia popełnionego przez sprawcę spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 98 § 2 K.p.s.w., mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. Należności wynikające z tego rodzaju mandatów są egzekwowane na bieżąco. W dalszej części swojej odpowiedzi wyjaśniał także: - Poruszone w wystąpieniu Pana Posła kwestie dotyczą egzekucji grzywien nałożonych mandatami karnymi za wykroczenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących tzw. fotoradarów. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 129g ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego, tj. przekraczania dopuszczalnej prędkości i niestosowania się do sygnałów świetlnych należy do Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto zgodnie z art. 100 § 2 K.p.s.w. uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu.

I rozstrzygająca informacja, potwierdzająca, że zostały podjęte prace legislacyjne nad zmianą przepisów umożliwiających nakładanie i egzekwowanie mandatów karnych nałożonych za wykroczenia zarejestrowane przy pomocy fotoradarów, a ujawnione między innymi podczas kontroli granicznej. (jm)