Legislacja

Inicjatywa dofinansowania pojazdów dla niepełnosprawnych lub ich adaptacji

30 kwietnia 2018

Inicjatywa dofinansowania pojazdów dla niepełnosprawnych lub ich adaptacji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Senatorowie Senatu RP wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Celem projektu jest pomoc w nabyciu pojazdu przystosowanego do kierowania przez osobę niepełnosprawną, jak również pomoc w przystosowaniu już posiadanego pojazdu (poprzez montaż odpowiedniego oprzyrządowania) do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która podejmuje wysiłki na rzecz uzyskania prawa jazdy z zamiarem uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Omawiana sytuacja dotyczy przypadków, w których na wyposażeniu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych nie znajdują się odpowiednio przystosowane pojazdy - uzasadniają. Nawiązują jednocześnie do już opublikowanej ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, ułatwiającej niepełnosprawnym uzyskanie prawa jazdy poprzez zwolnienie z części opłat za egzamin praktyczny. To jednak tylko część problemu dostępności do egzaminu, bowiem ilość i rodzaje pojazdów przystosowanych do konkretnych niepełnosprawności zawsze będzie niewystarczająca i przekracza możliwości finansowe poszczególnych WORD. W uzasadnieniu projektu czytamy: - W ostatnim jednak czasie można zaobserwować wygaszanie tego rodzaju programów i wprowadzanie innego rodzaju ułatwień w postaci ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych w celu „ułatwienia wykonywania czynności życiowych” lub dostosowania pojazdu mechanicznego: limitowanych kwotą 2.280,00 zł lub do kwoty wykazanej w dokumentach zakupów (fakturach VAT). Takie rozwiązanie, choć o charakterze powszechnym, to jednak posiadało istotne ograniczenie wynikające z faktu, iż spośród osób niepełnosprawnych, jedynie wąska grupa najlepiej zarabiających mogła skorzystać z ulgi, zdecydowana bowiem większość osób niepełnosprawnych nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu, zatem w przypadku tych osób również ulgi podatkowe nie miały zastosowania. Jak powszechnie wiadomo, osoby niepełnosprawne dotknięte są różnego rodzaju ograniczeniami co przekłada się na ich życie zawodowe (wynikającymi choćby z mniejszej mobilności), a tym samym na ograniczenie w wysokości dochodów.

Na czym ma polegać propozycja senatorów? Zaproponowano dodatkowego uprawnienia do uzyskania dofinansowania na zakup lub dostosowanie pojazdu do korzystania przez osobę niepełnosprawną poprzez wyposażenie takiego pojazdu w niezbędne oprzyrządowanie. - Projektowane dofinansowanie obejmuje przy tym zarówno zakup pojazdu mechanicznego (przystosowanego lub mającego być przystosowanym) na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej obejmuje zarówno dostosowanie pojazdu od strony technicznej (w tym wyposażenie w przyrządy dla egzaminatora), jak również jego certyfikację. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na wysokie koszty i związany z tym znaczny stopień trudności w uzyskaniu uprawnień do poruszania się pojazdem mechanicznym.

Realizatorem pomysły byłby minister infrastruktury. Wielkość pomocy regulowana stanem budżetu. Rocznie z takiej pomocy mogłoby skorzystać ok. 1000 osób. Warunkiem koniecznym byłoby pokrycie 25% ceny zakupu pojazdu lub kosztu przystosowania posiadanego pojazdu. Dla zobrazowania przyszłych wydatków budżetowych realizacji propozycji przyjęto: - średnia cena pojazdu nowego - 75.000,00 zł, - średnia cena pojazdu używanego - 20.000,00 zł, - oprzyrządowanie - 30% wartości pojazdu, - certyfikacja - 10% wartości pojazdu + koszt jednostkowy 28600 zł. W oparciu o powyższe wartości przyjąć można, że dofinansowaniu objęta będzie kwota 30.000,00 zł w przypadku nowego pojazdu mechanicznego oraz kwota 8.000,00 zł w przypadku używanego pojazdu mechanicznego. To zaś oznacza, że wkład własny osoby uprawnionej do uzyskania dofinansowania wyniesie średnio 7.500,00 zł a dofinansowanie wyniesienie średnio 12.500,00 zł w przypadku nowego pojazdu, natomiast w przypadku pojazdu używanego wkład własny osoby uprawnionej do uzyskania dofinansowania wyniesie średnio 2.000,00 zł zaś dofinansowanie wyniesienie średnio 6.000,00 zł. Łączne nakłady z budżetu państwa z tego tytułu powinny się kształtować w granicach 6.000.000,00 zł - 12.500.000,00 zł. Należy również przyjąć, że skorzystanie z ulgi wyklucza stosowanie innych ulg i udogodnień o tym charakterze - analizują autorzy projektu.

Czy osoby niepełnosprawne otrzymają kolejną szansę na podjęcie pracy zawodowej? Projekt wniesiono 23 kwietnia br., przedstawicielem wnioskodawcy jest senator Jan Rulewski. Będziemy informowali o kolejnych etapach procedowania projektu ustawy. (jm)