Legislacja

Majówkowy zakaz ruchu

26 kwietnia 2024

Majówkowy zakaz ruchu
Znak B- 5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” (grafika screen)

Podczas tegorocznej majówki (1-3 maja 2024 r.) na polskich drogach będzie obowiązywało ograniczenie w ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Kierowcy ciężarówek nie wyjadą również 2 maja 2024 r. (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej).

Zakaz ruchu ciężarówek w wyznaczonych dniach i godzinach obowiązuje na terenie całej Polski. Jednak największe miasta wprowadziły dodatkowe ograniczenia, które dotyczą zarówno pojazdów do 12 ton, jak i cięższych. Głównym celem przepisów jest poprawa płynności jazdy w godzinach szczytu, kiedy ruch jest wzmożony. Przepustowość na trasach miejskich poprawia się, gdyż samochody ciężarowe kierują się na drogi alternatywne, najczęściej obwodnice.

Lista wyłączeń została określona w par. 3 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst pierwotny - 2007. [kliknij]; tekst jednolity - 2023.2423 [kliknij]:

„§ 3. 1. Przepisy § 2 nie mają zastosowania do:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczy-pospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jedno-stek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:

a) akcjach ratowniczych,

b) akcjach humanitarnych,

c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,

d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:

a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

b) do przewozu żywych zwierząt,

c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,

i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,

p) w transporcie kombinowanym,

r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

s) do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.”.

Za złamanie zakazu: kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem - 1000 zł.