Legislacja

Minister powołał kolejny Zespół. Ten bez przedstawicieli branż

21 marca 2017

Minister powołał kolejny Zespół. Ten bez przedstawicieli branż
(fot. J. Michasiewicz)

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod pozycją 14 opublikowane zostało - już dzisiaj obowiązujące - Zarządzenie nr 10 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Zespół ma być organem pomocniczym ministra.

W skład tego wchodzą: podsekretarz stanu w resorcie - przewodniczący; dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej MIB - zastępca przewodniczącego; przedstawiciel tego samego departamentu - jako sekretarz i członkowie - przedstawiciele komórek organizacyjnych resortu: Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej; Departamentu Kolejnictwa; Departamentu Lotnictwa oraz Departamentu Dróg Publicznych; Departamentu Polityki Przestrzennej; Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Departamentu Transportu Drogowego. To już dziesięć osób. Tym razem - co zaskakujące - w składzie nie ma przedstawicieli organizacji, których aktualizacja strategii dotyczy. Gwoli rzetelności informacji dodajmy, iż przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu: przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; przedstawicieli zarządców infrastruktury transportowej; przedstawicieli branży transportowej; ekspertów, specjalistów lub przedstawicieli instytucji.

I zadania Zespołu. Do nich należy: analizowanie zagadnień niezbędnych dla opracowania aktualizacji jednolitej Strategii Rozwoju Transportu (SRT) do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), w tym zagadnień obejmujących problematykę poszczególnych rodzajów transportu; nadzór nad opracowaniem aktualizacji poszczególnych części SRT przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne ministerstwa; koordynacja uzgodnień pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa opracowanych części SRT; ocena i weryfikacja ostatecznej wersji aktualizacji projektu aktualizacji SRT.

Czyżby minister źle oceniał pracę Zespołów, w skład których powołano przedstawicieli zainteresowanych branż czy organizacji? Może tu rozstrzygającym jest fakt, iż nowy Zespół określony został jako „pomocniczy:, te wcześniej powołane np. Zespół doradczy ds. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy - określane są jako "doradcze". (jm) 

Słowa kluczowe transport drogowy