Legislacja

Czy resort zmieni zdanie?

28 czerwca 2017

Czy resort zmieni zdanie?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Komisji Infrastruktury do I. czytania skierowany został projekt noweli ustawy o kierujących pojazdami. Jest to poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami przewidujący umożliwienie osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat, poruszania się motocyklami trójkołowymi (druk 1654).

Propozycja dotyczy art. 6 w ust. 3 pkt 4, którego brzmienie byłoby uzupełnione i miałoby następujące brzmienie: „„4) kategorii B uprawnia do kierowania: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym - pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.” W uzasadnieniu składający projekt piszą „w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.” Jednak w projekcie ustawy już tego zapisu nie ma. W tym samym uzasadnieniu przedstawiona została następująca analiza obowiązującego stanu prawnego: „Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami uprawnienie do kierowania każdym typem motocyklu trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21. roku życia. Natomiast prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 roku życia. Z kolei prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Warto nadmienić, że zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy, w odniesieniu do kierowania pojazdem na własnym terytorium, państwa członkowskie mogą uznać, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami trójkołowymi o mocy powyżej 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ukończył 21. rok życia.” Przyjęcie tak brzmiącej ustawy ma zwiększyć ilość użytkowników motocykli trójkołowych – tu szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kat. A. Przyszła podwyższona popularność tzw. trójkołowców ma także przyczynić się do zmniejszenia korków oraz emisji spalin. Czy na drogach będzie bezpieczniej? Takiego uzasadnienia nie ma. Zgłaszający projekt zwracają uwagę: „technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych. Takie rozumowanie występuje zresztą na gruncie wspomnianego art. 6 ust. 3 lit. a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Z wyżej przytoczonych powodów przyznanie posiadaczom prawa jazdy kategorii B nie zwiększy ilości wypadków na drogach.” I jeszcze jeden fragment uzasadnienia: „Warto podkreślić, że zmiana ustawy nie oznacza ani konieczności zmiany blankietów prawa jazdy, ani zmiany innych przepisów w tym przedmiocie, np. egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców.”

W maju br. na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS - przy okazji omówienia interpelacji poselskiej - zaprezentowaliśmy stanowisko resortu ws. trójkołowców. Minister Jerzy Szmit. Informował: iż w poprzedniej kadencji Sejmu pod nr 3931 procedowany był projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami odzwierciedlający propozycję wskazaną w Interpelacji. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury ale ze względu na zmianę kadencji nie był dalej procedowany. Przewidziane w projekcie rozwiązania, a w szczególności te wypracowane podczas prac komisji w pełni odpowiadają zaproponowanym w interpelacji rozwiązaniom. Dodatkowo wskazuje, że zgodnie z posiadanymi informacjami w Polsce zarejestrowanych pojazdów trójkołowych kategorii homologacyjnej L2e, czyli lekkich, jest 1 sztuka, pojazdów trójkołowych w kategorii L5e, czyli tych które mają powyżej 15 kW, są 2 sztuki. Łącznie trójkołowców bez podawania kategorii homologacyjnej jest 51 sztuk w całym kraju.” I konkludował: „Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie planuje podjęcia prac zmierzających do wprowadzenia do prawa polskiego proponowanych rozwiązań, jednakże w przypadku podjęcia przez Posłów decyzji o ponownym podjęciu prac parlamentarnych nad ww. rozwiązaniem rozważy możliwość wyrażenia pozytywnej opinii w tym zakresie.”

Czyli? Możliwa jest rządowa pozytywna ocena projektu? Jednak, czy na drogach będzie bezpieczniej? Bo nie jest. (jm)