Legislacja

Błękitne stanowiska postojowe

19 czerwca 2017

Błękitne stanowiska postojowe
Tak oznaczają miejsca dla niepełnosprawnych Francuzi (fot. Jolanta Michasiewicz)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2015.1314) najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 r. obowiązuje zmienione oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Te powinny być oznaczone koperta ze znakiem osoby na wózku namalowaną na niebieskim tle. W § 1 pkt 2 lit. d przywołanego rozporządzenia w punkcie (5.2.4) „Linie wyznaczające stanowiska postojowe” w jego akapicie pierwszym zmieniono brzmienie na: „Znak P-18 „stanowisko postojowe” (rys. 5.2.4.1) stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.” Ustawodawca przewidział, iż nowe oznaczenia „zostaną zastąpione znakami i sygnałami drogowymi spełniającymi te warunki w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.”. Niewiele czasu pozostało dla wprowadzenia zmian. Czy widzieliście te zmiany? (jm)