Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie wdrożenia nowych tablic rejestracyjnych

14 sierpnia 2018

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie wdrożenia nowych tablic rejestracyjnych
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Za zapytaniem poselskim informowaliśmy, iż w wydziałach komunikacji właściciele pojazdów zainteresowani przerejestrowaniem lub zarejestrowaniem pojazdu według zasad obowiązującego od 1 lipca br. stanu prawnego napotykali trudności: „pracownicy niektórych wydziałów komunikacji sprawiali wrażenie jakby nie zostali poinformowani o obowiązywaniu nowych przepisów”; „wiele wydziałów komunikacji nie dysponowało nowym rodzajem tablic rejestracyjnych”, „część urzędów nie potrafiła udzielić informacji o dostępności nowego rodzaju tablic”, „inne prowadziły zapisy” oraz fakt, że „tablice okazały się w efekcie za małe i zamontowanie ich na cztery śrubki jest niemożliwe - brakuje wysokości z jednej i z drugiej strony. W praktyce w samochodach trzeba wiercić nowe otwory, albo pogodzić się, że będą widoczne stare”. Marek Chodkiewicz w imieniu ministra infrastruktury, punkt po punkcie odpowiedział:

* rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355 z późn. zm.) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., natomiast nowy wzór tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych i tymczasowych zmniejszonych dla pojazdów posiadających zmniejszone miejsca konstrukcyjnie przeznaczone dla umieszczenia tablic rejestracyjnych, wyznaczono termin wejścia w życie na dzień 1 lipca br.;

* 19 grudnia 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i przekazało do wiadomości wszystkich organów rejestrujących pojazdy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, pismo informujące o rozwiązaniach wprowadzanych w tym rozporządzeniu i terminach ich wejścia w życie, podkreślając wprowadzenie od dnia 1 lipca 2018 r. nowego wzoru tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych.

* organy rejestrujące miały zapewnione informacje dodatkowe w sprawie nowych przepisów;

* producentom tablic rejestracyjnych zapewniono okres pół roku na przygotowanie się do produkcji tablic samochodowych zmniejszonych;

* pół roku miały także organy rejestrujące, aby odpowiednio wcześniej mogły złożyć zamówienia na nowe tablice rejestracyjne;

* ministerstwo nie otrzymało żadnych zgłoszeń od organów rejestrujących, żeby były trudności z zamówieniem takich tablic rejestracyjnych;

* ministerstwo nie otrzymało żadnych zgłoszeń od właścicieli pojazdów, że nie mogą uzyskać nowych tablic rejestracyjnych w urzędach;

* nowe przepisy i ich terminy wejścia w życie były przedmiotem konsultacji z podmiotami reprezentującymi samorząd terytorialny i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister zakończył odpowiedź resortu na zapytanie poselskie wyjaśniając – cyt.: - Wyjaśniam jednocześnie, że stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wykonywanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów należy do właściwego miejscowo starosty. Zadanie rejestracji pojazdów powiat wykonuje w imieniu i na własną odpowiedzialność, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.). W związku z tym to do starosty należy zapewnienie, aby podległe mu urzędy były przygotowane do prawidłowej realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje również terminowe dostosowanie się do wejścia w życie nowych regulacji. W świetle przepisów prawa minister właściwy do spraw transportu nie posiada kompetencji do nadzorowania starostów w zakresie wykonywanego przez nich zadania rejestracji pojazdów. (jm)

Obowiązujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355). Opublikowane 18 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2018.893). Opublikowane 14 maja 2018 r.