Legislacja

Nie ma ułatwień dla wycinki przydrożnych drzew

3 sierpnia 2018

Nie ma ułatwień dla wycinki przydrożnych drzew
Małgorzata Golińska, sekretarz stanu – główny konserwator przyrody w Ministerstwie Środowiska (fot. Ministerstwo Środowiska obok fot. Jolanty Michasiewicz)

Wycinka przydrożnych drzew od lat dzieli społeczność kierowców. Z jednej i z drugiej stronie wysuwane są różnorodne argumentu. Tym razem Aldona Młyńczak zapytała ministra środowiska o ewentualną zmianę przepisów, które miałyby ułatwić wycinkę.

Czy będzie liberalizacja przepisów? Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego drzewa rosnące przy drogach publicznych mogą zostać Posłanka – jak się wydaje – sugeruje działania kompromisowe, pisze: - Zmiany w tych zasadach tłumaczone są potrzebą zwiększania bezpieczeństwa kierowców, ponieważ uderzenie w przydrożne drzewo w wyniku wypadku lub np. utraty panowania nad pojazdem może doprowadzić do kalectwa lub nawet śmierci. Należy jednak podkreślić, że jazda po drodze, przy której rosną drzewa, powinna skłaniać kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności. Drzewa zaś mogą pełnić istotną funkcję ochronną przy drogach publicznych, tworząc np. azyl dla pieszych lub domów zagrożonych uderzeniem przez samochód. Dlatego wszelkie zmiany w przepisach, które regulują zasady wycinania drzew przydrożnych, powinny starannie równoważyć troskę o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz troskę o przyrodę. - Czy Ministerstwo Środowiska rozważy pozostawienie bez zmian obecnych zasad wydawania zgody na wycięcie drzew, które rosną w pasach drogowych dróg publicznych? – pytała A. Młyńczak.

Stanowisko resortu środowiska. W imieniu ministra środowiska wyjaśnienie złożyła podsekretarz stanu Aldona Młyńczak. Po pierwsze potwierdziła, iż usuwanie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 83 i 83a uop, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W związku z czym, zarządca drogi, chcąc usunąć drzewo lub krzew, rosnące w pasie drogowym, obowiązany jest uzyskać stosowne zezwolenie. Jednocześnie, adekwatnie do brzmienia art. 83a ust. 2a uop, zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydawane jest po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Poinformowała następnie, że obecnie Ministerstwo Środowiska nie opracowuje zmiany przepisów normujących usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych. Wobec powyższego usuwanie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Przypomina, iż zasady umieszczania drzew przy drodze określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konkluzją jest tutaj przywołanie zapisu mówiącego o bezpieczeństwie kierowców: - Jednocześnie, każdy zarządca dróg jest obowiązany, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu. W przypadku drzew w pasie drogowym, nie mogą one stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu. (jm)