Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów

20 grudnia 2017

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355, publikacja 18.12.2017) (kliknij)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (2017.2355).

Obowiązywanie i przepisy przejściowe. Akt poprzedza rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Publikacja jest zgodna z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. poz. 2001). Data wejścia w życie określona na 1 stycznia 2018 r. . Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Organ rejestrujący wydaje dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zamówione przed 1.1.2018 oraz wyprodukowane: przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych; po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – zgodnie z wzorem określonym w przepisach nowego rozporządzenia. Natomiast blankiety pozwoleń czasowych, w tym blankiety pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, oraz ich wtórniki, zamówione oraz wyprodukowane przed terminem obowiązywania aktu, zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, organ rejestrujący stosuje do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń. Z kolei organ rejestrujący stosuje blankiety pozwoleń czasowych, w tym blankiety pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, oraz ich wtórniki, zamówione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz wyprodukowane po dniu wejścia w życie omawianego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w jego przepisach.

Uzasadnienie zmiany. Konieczność wydania do 31 grudnia 2017 r. przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 12 pkt 1 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 2001), ponieważ dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a tj. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. (jm)