Legislacja

Drogi z klauzulą tajności

14 grudnia 2017

Drogi z klauzulą tajności
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak informowaliśmy, w Sejmie przegłosowano dwie ustawy zmieniające ustawę o drogach publicznych. Jedna z nich to przepis umożliwiający MON finansowanie inwestycji i remontów dróg publicznych o znaczeniu obronnym. Planowane w tym zakresie wydatki w latach 2018-28 mają wynieść ok. 240 mln zł. Jak to uzasadniali twórcy projektu - zmiany są rezultatem analiz praktycznych doświadczeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa i zabezpieczenia potrzeb transportowych sił zbrojnych.

Ustawa procedowana była w ramach wspólnego posiedzenia sejmowych komisji - Obrony Narodowej oraz Komisji Infrastruktury, które odbyło się 7 grudnia. Wówczas też w trybie ekspresowym przegłosowano poprawki zgłoszone w drugim jej czytaniu. Ostatecznie projekt zarejestrowany w Sejmie RP jako druk 2038 w dniu 11 listopada 2017 r. już 8 grudnia po przegłosowaniu (wynik głosowania: 267 za, 158 przeciw, 18 wstrzymało się) przekazano marszałkowi Senatu, a 11 grudnia do podpisu prezydentowi RP.

W ustawie znalazła się definicja drogi o znaczeniu obronnym, którą jest droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.

Nie dowiemy się jakie to są drogi, albowiem minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, wykaz dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków. Wiemy jednak, że mogą to być autostrady i drogi ekspresowe, ale także drogi wojewódzkie oraz powiatowe i gminne. Właśnie te ostatnie zostały włączone do systemu dróg obronnych. „By droga lub jej odcinek zostały zaliczone do tych o znaczeniu obronnym, musza spełniać kilka warunków. Najważniejsze są dwie kwestie: czy prowadzą one do wojskowych obiektów (np. jednostek, magazynów, poligonów itp.) oraz to, czy podczas wojny lub kryzysu będą wykorzystywane do przewozu materiałów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych – uzasadniano w projekcie ustawy. Samo zarządzenie to nie podlega ogłoszeniu, czyli jest tajne.

I sprawa finansowania określona w dodanym ustępie w brzmieniu: - „W art. 19 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217), są finansowane z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 2018).”. Sprawa finansowania budzi najwięcej kontrowersji.

Po ogłoszeniu ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14. dni. (jm)