Legislacja

O silnych polskich firmach, o kontraktach drogowych - mówił wiceminister Jerzy Szmit

8 czerwca 2017

O silnych polskich firmach, o kontraktach drogowych - mówił wiceminister Jerzy Szmit
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIiB (fot. MIiB)

- Chcemy chronić polskich podwykonawców i firmy. Dziś na polskich drogach firmy realizują kontrakty na łączną kwotę 50 mld zł - powiedział 8 czerwca 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Wiceminister Jerzy Szmit i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk przedstawili działania podejmowane przez MIB i GDDKiA, których celem jest skuteczniejsza ochrona firm realizujących kontrakty drogowe. Mechanizmy ochrony podwykonawców zamówień publicznych na roboty budowlane są zawarte m.in. w ustawie Prawo zamówień publicznych, Kodeksie Cywilnym oraz zapisach stosowanych przez GDDKiA w umowach zawieranych z wykonawcami. Resort infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców. - Wprowadzone zostały mechanizmy ochrony podwykonawców: zastosowano m.in. nowe wzory umów zawieranych z wykonawcami i podwykonawcami - przypomniał wiceminister J. Szmit. Działania, które zostaną podjęte przez GDDKiA, polegają na stworzeniu listy zatwierdzonych podwykonawców, jej opublikowaniu na stronie internetowej kontraktu, comiesięcznych spotkaniach z zatwierdzonymi podwykonawcami oraz regularnej sprawozdawczości do centrali GDDKiA i MIB.

W umowach wprowadzono katalog klauzul zakazanych. Postanowienia umów zawieranych obecnie przez GDDKiA z wykonawcami zawierają katalog postanowień zakazanych w umowach z podwykonawcami - chodzi o zapisy, które są skrajnie niekorzystne bądź przerzucające na podwykonawców ryzyka z umowy wykonawczej. Jednocześnie będą stosowane tzw. złote klauzule. Są to zapisy, które muszą zostać zawarte w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. (MIiB)