Legislacja

Odpowiedzialność karna za złożone oświadczenie

5 listopada 2019

Odpowiedzialność karna za złożone oświadczenie
(grafika – fragment projektowanego druku)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa projekty rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości zawierające regulacje dotyczące drogomierzy:

* w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza,

* w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.

Projekty stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81b ust. 8 pkt 1 oraz odpowiednio pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem w pkt 1 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza. Natomiast zgodnie z przepisem w pkt 2 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób przekazywania tego oświadczenia, mając na uwadze znaczenie tego dokumentu dla gromadzonych informacji o pojeździe. Przepisy powyższe zostały wprowadzone do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. poz. 870). Konieczność wydania rozporządzenia wynika z nowych obowiązków nałożonych na właścicieli i posiadaczy określonych pojazdów w przypadku wymiany drogomierza. W takiej bowiem sytuacji ustawa przewiduje obowiązek przedstawienia pojazdu z wymienionym drogomierzem na stacji kontroli pojazdów celem wprowadzenia przez uprawnionego diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów danych, obejmujących wskazanie nowo wymienionego drogomierza oraz datę i przyczynę jego wymiany. Jak czytamy w uzasadnieniu każdego z obu projektów - te dwie ostatnie okoliczności będzie wskazywał właściciel lub posiadacz pojazdu. Pisemne oświadczenie zawierające te informacje będzie przekazywał diagnoście przed przystąpieniem przez tego ostatniego do czynności związanych z odnotowaniem wskazania wymienionego drogomierza. Z tych względów, z uwagi na wagę oświadczenia, mającego znaczenie prawne oraz rygor, pod którym jest składane, koniecznym jest określenie jednolitego wzoru oświadczenia – ustandaryzowanego na potrzeby nowych obowiązków związanych z wymianą drogomierza. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co ma niebagatelne znaczenie dla przyszłych ewentualnych czynności dowodowych, mających na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie doszło do wymiany drogomierza.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (jm)