Legislacja

UTO: przewidziana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów

4 listopada 2019

UTO: przewidziana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad stanowiskami zgłoszonymi w trakcie konsultacji publicznych, opiniami do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nowelizacji w zakresie tzw. urządzeń transportu osobistego.

Odpowiadając na interpelację poselską nr 33775 złożoną jeszcze w Sejmie VIII kadencji, a dotyczącą sprawy przepisów używania hulajnóg elektrycznych wiceminister Rafał Weber informował, iż resort pracuje nad kwestiami warunków używania hulajnóg elektrycznych. Podkreślmy – bezpiecznego ich używania. Projekt ma rozstrzygać i określać prawa i obowiązki osób jeżdżących hulajnogami, ale też uściślać wymogi techniczne takich i podobnych im pojazdów. A tu np. instalację hamulców, oświetlenia, systemów dźwiękowych itd. R. Weber – odpowiadając na przywołaną interpelację – informował: - (…) Projekt tej ustawy był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych prowadzonych w terminie od 7 sierpnia do 9 września 2019 r. W ramach uzgodnień uwagi do projektu zgłosiło 8 resortów i instytucji. Natomiast w ramach konsultacji publicznych uwagi przekazało łącznie 102 podmioty oraz osoby fizyczne. Obecnie resort infrastruktury poddaje szczegółowej analizie wszystkie uwagi zgłoszone do projektu. Ponadto pragnę wskazać, że projekt przedmiotowej ustawy oraz cyfrowe odwzorowanie korespondencji zawierającej uwagi umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123236 52), gdzie dostępne będą informacje o dalszych pracach legislacyjnych. Resort nie wyklucza wprowadzenia zmian w projekcie ustawy na późniejszych etapach jej procedowania. Ponadto przewidziana jest zmiana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), mająca na celu określenie wymagań technicznych dla urządzeń transportu osobistego. (jm)