Legislacja

Opłata paliwowa w roku 2020.

20 listopada 2019

Opłata paliwowa w roku 2020.
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020.

Podstawą zmiany wysokości stawki jest art. 37m ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gdzie w ust. 2 zapisano przepis: „2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.” Natomiast o ogłoszeniu ich wysokości stanowi ust. 4 w brzmieniu: „4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki opłaty paliwowej obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.”.

Dla porównania poniżej obowiązujące stawki i ich wysokość w okresie ostatnich czterech lat:

Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy. Analitycy oceniają, że skala podwyższenia opłaty paliwowej nie wpłynie na ceny na stacjach paliw. – Podwyżka to niecały grosz na litrze paliwa, więc kierowcy nie odczują bezpośrednio tej zmiany – komentują. (jm)