Legislacja

Podwyżki cen za badania lekarskie raczej nie będzie

15 marca 2017

Podwyżki cen za badania lekarskie raczej nie będzie
(Fot. J. Michasiewicz)

Opłata za badania lekarskie jest niewystarczająca. Poseł Mieczysław Miazga interpelował (interpelacja nr 9917) w sprawie podwyższenia wysokości opłaty przewidzianej w art. 81 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy o kierujących pojazdami w sytuacjach wymagających zwiększenia ilości badań specjalistycznych i analiz laboratoryjnych. Dodajmy, iż maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 200,00 zł (162,60 netto). Badania prowadzą wojewódzkie ośrodki medycyny pracy i dotyczą: osoby ubiegającej sia o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem ze względu na stan zdrowia, kierującego motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia - tj. osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 ww. ustawy. Są to wysoce specjalistyczne, prowadzone często przez wielu specjalistów. I tu zaczyna się sygnalizowany problem - określona rozporządzeniem cena okazuje się niewystarczająca. A w przypadku badań psychiatrycznych (tych jest ponad 60% przypadków) to kwota znacznie niewystarczająca. - Natomiast w przypadku badań kierujących z kat. C, gdzie dochodzą badania laryngologiczne, audiometrycznie i zmierzchowe, koszty te wynoszą ponad dwukrotnie więcej niż wynosi opłata - uzasadnia poseł. Konkluzją jest tutaj pytanie o możliwość podjęcia działań zmierzających do podwyższenia wysokości opłaty w tych nietypowych sytuacjach wymagających zwiększenia ilości badań specjalistycznych i analiz laboratoryjnych.

Resorty w sprawie podwyżki stawek. Adresatów wątpliwości poselskich było dwu: minister infrastruktury i budownictwa oraz minister zdrowia. W imieniu resortu transportu Jerzy Szmidt zauważył: - Należy zauważyć, że jakikolwiek wzrost opłat związanych z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami, w tym opłat za badania lekarskie, może spotkać się z negatywną reakcją środowiska związanego z ośrodkami szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

Natomiast reprezentujący resort zdrowia Zbigniew J. Król wskazywał na wcześniejsze konsultacje podczas których ewentualne podwyżki uznane zostały za nieuzasadnione. - Podsumowując dotychczasowe próby zmiany art. 81 ustawy – w zakresie wysokości maksymalnej opłaty za badanie lekarskie – podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia były nieskuteczne z uwagi na fakt, iż właściwym do zmiany powyższych przepisów jest minister właściwy ds. transportu - zakończył minister. Przywołany przedstawiciel resortu transportu pisał: - Właściwym podmiotem do ustalenia zmian w wysokości opłat za przeprowadzenia badań lekarskich jest Ministerstwo Zdrowia. Decyzja o ewentualnych zmianach w poziomie opłat przedmiotowych badań powinna być przeprowadzona w oparciu o wiele kryteriów.

Konkluzja. Czyli zmian stawki tymczasem raczej nie będzie? (jm)