Legislacja

Problemem jest brak pojazdów egzaminacyjnych

31 października 2016

b15788108bb062281474c408ae1b6d00e1b7d0da

(549-6 fot. J. Michasiewicz)

Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wyjaśniając sprawę przepisów zmuszających niepełnosprawnych do przyprowadzania na egzamin na prawo jazdy pojazdu dostosowanego do ich potrzeb potwierdza, iż obecna konstrukcja przepisów regulujących zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami przez osoby niepełnosprawne ma na celu ułatwienie dostępu tym osobom do uzyskania uprawnień. Osoby niepełnosprawne mogą szkolić się i zdawać egzamin na prawo jazdy pojazdem dostosowanym do konkretnego rodzaju ich niepełnosprawności (art. 53 ust. 4 i 4a ustawy o kierujących pojazdami). Sam pojazd egzaminacyjne może być ich własnością, lub może być dostarczony np. przez ośrodek szkolenia kierowców. To rozwiązanie korzystne dla kandydata na kierowcę, albowiem nieznane czy używane po raz pierwszy pojazdy dostosowane do ogólnych rodzajów niepełnosprawności (w szczególności nietypowe wyposażenie pojazdu) mogłoby spowodować bardzo poważny dyskomfort osoby niepełnosprawnej i zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego, a wręcz uniemożliwić odbycie egzaminu. Niestety - o czym resort wielokrotnie informował - ze względów technicznych nie jest możliwe zapewnienie przez WORD pojazdów dostosowanych do wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Minister zauważa także, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy nr 2006/126/WE wskazuje wiele rodzajów zidentyfikowanych dostosowań pojazdu do rodzaju niepełnosprawności. Ich ilość powoduje brak możliwości standardowego dostosowania pojazdu do rodzaju niepełnosprawności. Ponadto, dodatkowym rozwiązaniem, bardzo korzystnym dla osób niepełnosprawnych jest określone w przepisie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (2014.974) obniżenie o połowę wysokości opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy. Problemem jest brak pojazdów egzaminacyjnych w WORD, a nie jedynie – jak to wskazał Trybunał Konstytucyjny - finansowanie czy refinansowanie kosztów ich zapewnienia na czas szkolenia czy egzaminu. I tu Szmit przechodzi do konkretów: należy wskazać, że zakup i przystosowanie pojazdu przez osobę niepełnosprawną jest dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten w ramach swoich programów dofinansowuje również kurs na prawo jazdy oraz pozostałe koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy w tym także wynajem na egzamin odpowiednio przystosowanego pojazdu. W mojej ocenie rozwiązanie to w całości gwarantuje odpowiednią pomoc osobom niepełnosprawnym, a tym samym realizację przepisów art. 20 konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz art. 69 Konstytucji RP. I podsumowanie informacji resortu: mając na względzie powyższe i treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego w ww. sprawie uprzejmie informuję, że obecnie obowiązujące przepisy pozostające we właściwości Ministra Infrastruktury i Budownictwa umożliwiają udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy w zakresie zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami tym samym nie wydaje się zasadne podjęcie prac legislacyjnych w celu wdrożenia zaleceń Trybunału Konstytucyjnego.