Legislacja

Ratownicy medyczni będą mieli samorząd zawodowy

22 września 2022

Ratownicy medyczni będą mieli samorząd zawodowy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt kompleksowo reguluje wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Określa m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady wykonywania zawodu, organizację kształcenia oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności zawodowej. Nowe przepisy powołują także samorząd zawodowy ratowników medycznych, na podobieństwo innych medycznych zawodów zaufania publicznego.

Najważniejsze rozwiązania:

- prawo wykonywania zawodu będą posiadały osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności);

- prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą także posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego;

- powołany zostanie samorząd zawodowy ratowników medycznych. Do jego zadań będzie należało m.in. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;

- samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych;

- przynależność do samorządu będzie obowiązkowa;

- nadzór nad samorządem będzie sprawował minister zdrowia.

* Wykonywanie zawodu będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawała Krajowa Rada Ratowników Medycznych, będąca organem samorządu ratowników medycznych.

* Aby ułatwić rozwój zawodowy, ratownicy medyczni zyskają prawo do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

* Efektem nowych rozwiązań będzie m.in. zintegrowanie środowiska ratowników medycznych, dalszy rozwój tego zawodu oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem pracy ratowników medycznych. Długofalowo, zmiany mają wpływać na jakość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a co za tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów