Legislacja

Tachografy: jest projekt

8 grudnia 2022

Tachografy: jest projekt
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kontroli przewozu drogowego (wersja z 2 grudnia 2022 r.). Tekst został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i przekazany do uzgodnień.

Projektowane rozporządzenie [kliknij] stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201). Wydanie nowego aktu prawnego jest związane ze zmianą brzmienia wytycznych do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Wydając niniejszy akt wykonawczy należało uwzględnić okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ograniczają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urządzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania tych przepisów może być przeprowadzana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy oraz potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych.

Jak informują autorzy - przedmiotowy projekt rozporządzenia wprowadza także nowy załącznik - wzór pisemnego oświadczenia o zerwaniu lub usunięciu plomby z tachografu oraz zmiany do załącznika nr 5 określającego podstawowe elementy podlegające sprawdzeniu podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy w przypadku kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie  podmiotu wykonującego przewóz drogowy albo przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, polegające na dostosowaniu jego brzmienia do zmiany  art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG oraz do zmiany załącznika I tej regulacji.

Zmiany dyrektywy 2006/22/WE zostały przyjęte w ramach rewizji przepisów socjalnych i rynkowych obowiązujących w transporcie drogowym, które zostały wprowadzone wchodzącą w skład Pakietu Mobilności I dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Przepisy zmienionej dyrektywy rozszerzyły zakres regulowanej kontroli na pracowników wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego i kierowców objętych zakresem stosowania dyrektywy 2002/15/WE. Kontrole drogowe dotyczące przestrzegania przepisów dyrektywy 2002/15/WE ograniczają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urządzenia rejestrującego. Kompleksowa kontrola przestrzegania przepisów dyrektywy 2002/15/WE może być przeprowadzana wyłącznie na terenie przedsiębiorstwa - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

W państwach członkowskich UE dąży się do harmonizacji zasad dotyczących działalności w transporcie drogowym. Krajowe środki transpozycji zgłoszone przez państwa członkowskie dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Projekt przekazany został do uzgodnień. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2023 r. Poprzedza je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (2019.2145), które utraci moc z dniem wejścia w życie zaproponowanego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (2022.209). (jm)